Bazuar në nenin 7, të Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Instituti iSigurimeve Shoqërore, duhet të publikojë Programin e Transparencës të miratuar ngaKomisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. ISSHduhet të publikojë informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikojë epërditësojë Programin e transparencës në çdo rast të ndryshimit të aktivitetitinstitucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje metransparencën proaktive
Në Programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit tëdetyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, isaktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëmdhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të ISSH-së. Gjithashtu, përparapublikimit të informacionit ISSH duhet të vlerësojë nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.
Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore tëindividit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apopostimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga ISSH.Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit tëdetyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej tëcilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, ISSH duhet të mbajëparasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojë aksesimin lehtësisht nëinformacionin publik.

Drejtimi i Institutit të Sigurimeve Shoqërore
Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, rregullon dhe përcakton mënyrën e drejtimit dhe të administrimit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Sipas këtij Ligji, sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë drejtohen dhe administrohen nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH), i cili ësht institucion publik i pavarur, organizimi dhe funksionimi i t cilit rregullohet me këtë Ligj. Instituti i Sigurimeve Shoqërore drejtohet nga:

  • Këshilli Administrativ;
  • Drejtori i Përgjithshëm. Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore është organi më i lart ekzekutiv. Ai përbëhet nga 12 anëtarë, nga të cilët:
  • 6 anëtarë, përfaqësues të Qeverisë;
  • 6 anëtarë, përfaqësues të Sindikatave dhe Punëdhënësve.

Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së zgjidhet nga Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore:

  • Drejton dhe organizon veprimtarinë e ISSH-së;
  • Emëron drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;
  • Raporton pranë Këshillit Administrativ për veprimtarinë e ISSH-së.

Organigrama e Institutit të Sigurimeve Shoqërore
Organigrama e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore
Struktura organizative e Institutit të Sigurimeve Shoqërore
CV e Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Sigurimeve Shoqërore
Rregullore për organizimin dhe funksionimin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore
Rregullore e personelit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore
Kodi etik i Institutit të Sigurimeve Shoqërore

Koordinatori

Xhoana Koxhaj

E-mail: kontakt@issh.gov.al

Adresa: Rr. “Durrësit”, nr. 83,

TIRANA, ALBANIA

Orari:

E hënë – E enjte: 08:00 – 16:30

E premte: 08:00 – 14:00

Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)

Planet strategjike të punës

Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

KLSH 2023

KLSH 2023

KLSH 2022

KLSH 2021

Buxheti, plani i shpenzimeve të Institutit të Sigurimeve Shoqërore për vitin financiar 2021. Shkarko në PDF

Raport vjetor

Pension pleqërie

Pension invaliditeti

Pension familjar

Pensioni social

Përfitim për barrëlindje

Përfitim për paaftësi të përkohshme në punë

Përfitim në rast aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale

Sigurim vullnetar

Sigurim shtetëror suplementar

Sigurim suplementar për ushtarakët

Sigurim për të vetpunësuarit në bujqësi

Pagesa për lindje/vdekje

Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)

Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)

Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

   

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr. Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1 25/01/2021 Kërkesë për informacion 28/01/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
2 28/01/2021 Kërkesë për informacion 02/02/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
3 04/05/2021 Kërkesë për informacion 06/05/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me e-mail Pa pagesë
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga ISSH

Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

Procedura e ankimimit

Shënim: ISSH nuk e ofron këtë shërbim.