Kapitulli 1

Kapitulli 1.1

Rregullore Nr. 1

Rregullore Nr. 2

Kapitulli 2

Kapitulli 3

LIGJI NR. 7703, DATË 11.05.1993 “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË RSH”, I NDRYSHUAR.

Shkarko të plotë

USHTARAKËT

LIGJ NR.10 142, DATË 15.5.2009, (NDRYSHUAR ME VGJK NR. 33, DATË 24.6.2010) (NDRYSHUAR ME AKTIN NORMATIV NR. 5, DATË 10.11.2010), ( LIGJI 102/2016) PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË AGJENCISË SË INTELIGJENCËS DHE SIGURISË SË MBROJTJES. TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko në PDF

LIGJ NR.10 367, DATË 23.12.2010 PËR MIRATIMIN E AKTIT NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT NR. 5, DATË 10.11.2010, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 10 142, DATË 15.5.2009 “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË””

Shkarko të plotë

AKT NORMATIV NR.5, DATË 10.11.2010 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.10 142, DATË 15.5.2009 “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË.

Shkarko të plotë

VKM NR. 252, DATË 9.2.2011 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË VENDIMIN NR.793, DATË 24.9.2010 TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE “PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.10 142, DATË 15.5.2009 “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR””

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 46/2016 PËR FALJEN E DETYRIMEVE QË KANË ISH-USHTARAKËT NË SKEMËN E PENSIONEVE SUPLEMENTARE, NGA RILLOGARITJA E PENSIONEVE, NË ZBATIM TË LIGJIT NR.10142, DATË 15.5.2009, “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR

Shkarko të plotë

VKM NR. 704, DATË 12.10.2016 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.46/2016 “PËR FALJEN E DETYRIMEVE QË KANË ISH-USHTARAKËT NË SKEMËN E PENSIONEVE SUPLEMENTARE, NGA RILLOGARITJA E PENSIONEVE, NË ZBATIM TË LIGJIT NR.10142, DATË 15.5.2009, “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR”

 Shkarko të plotë

VKM NR.793, DATË 24.9.2010 PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR.10 142, DATË 15.5.2009 “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”.

Shkarko të plotë

VENDIM I GJYKATËS KUSHTETUESE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, NR. 2, DATË 18.02.2013 (V-2/13)

Shkarko të plotë

 

LIGJ NR. 9128, DATE 29.7.2003 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË FINANCIAR TË PILOTËVE FLUTURUES NË PENSION” ( NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 10135, DATË 11.05.2009 DHE LIGJIN NR. 10353, DATË 18.11.2010)

Shkarko të plotë

LIGJ NR.10 353, DATË 18.11.2010 PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.9128, DATË 29.7.2003 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË FINANCIAR TË PILOTËVE FLUTURUES, NË PENSION”, TË NDRYSHUAR

Shkarko të plotë

VKM NR. 53, DATË 29.01. 2004 “PËR PROCEDURAT DHE MASËN E TRAJTIMIT TË VEÇANTË FINANCIAR TË PILOTËVE FLUTURUES, NË PENSION”

Shkarko të plotë

MINATORËT

LIGJI NR. 150/2014 “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NËNTOKË”

Shkarko të plotë

VKM NR. 78, DATË 28.1.2015, PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 150/2014, DATË 06.11.2014 “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA, NË NËNTOKË”

Shkarko të plotë

LIGJ NR.8685, DATË 9.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË”

Shkarko të plotë 

VKM NR. 73, DATË 15.2.2001 “PËR KRITERET DHE MASËN E TRAJTIMIT TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERË, NËNTOKË”

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 9356, DATË 17.03.2005 PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8685, DATË 9.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE, QË KANË PUNUAR NË MINIERA, NË NËNTOKË”

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 9706, DATË 05.04.2007 PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8685, DATË 9.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË”, TË NDRYSHUAR

Shkarko të plotë

LIGJI NR. 7874, DATË 17.11.1994 “PËR STATUSIN E VETERANIT TË LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE NAZIFASHISTË TË POPULLIT SHQIPTAR”

Shkarko të plotë

LIGJI NR. 7663, DATË 20.01.1993 “PËR STATUSIN E INVALIDËVE TË LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE NAZIFASHISTË TË POPULLIT SHQIPTAR”

Shkarko të plotë

VKM NR. 326, DATË 21.06.1993 “PËR KRITERET E TRAJTIMIT TË INVALIDËVE TË LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE NAZIFASHISTË TË POPULLIT SHQIPTAR”

Shkarko të plotë

LIGJ NR .9361, DATË 24.3.2005 PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË FINANCIAR TË EFEKTIVAVE, OFICERË DHE NËNOFICERË LUNDRUES, TË NËNDETËSEVE DHE POLUMBARËVE TË FORCAVE DETARE, NË PENSION

Shkarko të plotë

VKM NR. 69, DATË 27.01.2006  “PËR MËNYRËN E LLOGARITJES SË TRAJTIMIT TË VEÇANTË FINANCIAR TË EFEKTIVAVE, OFICERË DHE NËNOFICERË, LUNDRUES TË NËNDETËSEVE DHE POLUMBARËVE TË FORCAVE DETARE, NË PENSION”.

Shkarko të plotë

LIGJ Nr. 8/2017 “PËR STATUSIN E PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS DHE TË GAZIT

Shkarko të plotë

VENDIM Nr. 425, datë 10.05.2017 PËR RREGULLAT E ORGANIZIMIT, FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT PËR DHËNIEN E DËSHMISË SË STATUSIT TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS DHE TË GAZIT, KRITERET DHE PROCEDURAT PËR LËSHIMIN E VËRTETIMIT TË POSAÇËM ZYRTAR

Shkarko të plotë

LIGJI NR. 7874, DATË 17.11.1994 “PËR STATUSIN E VETERANIT TË LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE NAZIFASHISTË TË POPULLIT SHQIPTAR”.

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 9179, DATË 29.01.2004 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE, QË KANË PUNUAR NË DISA NDËRMARRJE TË INDUSTRISË USHTARAKE”.

Shkarko të plotë

VKM NR .161, DATË 18.03.2004 “PËR MËNYRËN E LLOGARITJES, TË CAKTIMIT DHE PAGESËS SË PËRFITIMEVE PËR PUNONJËSIT QË KANË PUNUAR NË DISA NDËRMARRJE TË INDUSTRISË USHTARAKE”.

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 8607, DATË 27.04.2000 “STATUSI I DËSHMORIT TË ATDHEUT”, (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9243, DATË 17.6.2004), (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9650, DATË 11.02.2006).

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 9650, DATË 27.11.2006 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8607, DATË 27.04.2000  “STATUSI I DËSHMORIT TË ATDHEUT”, TË NDRYSHUAR

Shkarko të plotë

LIGJ NR.10 139, DATË 15.5.2009 PËR PENSIONET SHTETËRORE SUPLEMENTARE TË PUNONJËSVE TË UNIVERSITETEVE, TË SHKOLLAVE TË LARTA, QENDRËS SË STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË GJITHA INSTITUCIONEVE TË TJERA KËRKIMORE PUBLIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË CILËT KANË TITUJ SHKENCORË

Shkarko të plotë

LIGJ Nr. 108/2015 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 10139, DATË 15.5.2009 “PËR PENSIONET SHTETËRORE SUPLEMENTARE TË PUNONJËSVE TË UNIVERSITETEVE, TË SHKOLLAVE TË LARTA, QENDRËS SË STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE, AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE TË GJITHA INSTITUCIONEVE TË TJERA KËRKIMORE PUBLIKE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË, TË CILËT KANË TITUJ SHKENCORË”

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 8097, DATË 21.3.1996 “PËR PENSIONET SHTETËRORE SUPLEMENTARE TË PERSONAVE QË KRYEJNË FUNKSIONE KUSHTETUESE DHE TË PUNONJËSVE TË SHTETIT”

Shkarko të plotë 

LIGJ Nr. 27/2015 PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8097, DATË 21.3.1996, “PËR PENSIONET SHTETËRORE SUPLEMENTARE TË PERSONAVE QË KRYEJNË FUNKSIONE KUSHTETUESE DHE TË PUNONJËSVE TË SHTETIT”, TË NDRYSHUAR

Shkarko të plotë

VKM NR. 548, DATË 27.7.2016 “PËR MIRATIMIN E KRITEREVE, RREGULLAVE DHE TË PROCEDURAVE PËR PËRFITIMIN E PENSIONEVE SHTETËRORE SUPLEMENTARE TË PERSONAVE QË KRYEJNË FUNKSIONE KUSHTETUESE DHE TË PUNONJËSVE TË SHTETIT”.

Shkarko të plotë