LIGJI NR. 7874, DATË 17.11.1994 “PËR STATUSIN E VETERANIT TË LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE NAZIFASHISTË TË POPULLIT SHQIPTAR”

Shkarko të plotë

LIGJI NR. 7663, DATË 20.01.1993 “PËR STATUSIN E INVALIDËVE TË LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE NAZIFASHISTË TË POPULLIT SHQIPTAR”

Shkarko të plotë

VKM NR. 326, DATË 21.06.1993 “PËR KRITERET E TRAJTIMIT TË INVALIDËVE TË LUFTËS KUNDËR PUSHTUESVE NAZIFASHISTË TË POPULLIT SHQIPTAR”

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 8685, DATË 09.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË”

 

VKM NR. 73, DATË 15.02.2001 “PËR KRITERET DHE MASËN E TRAJTIMIT TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERË, NËNTOKË”

 

LIGJ NR. 9356, DATË 17.03.2005  PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8685, DATË 9.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE, QË KANË PUNUAR NË MINIERA, NË NËNTOKË”

 

LIGJ NR. 9706, DATË 05.04.2007 PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.8685, DATË 9.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË”, TË NDRYSHUAR

 

LIGJI NR. 150/2014 “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NËNTOKË”.

 

VKM NR. 78, DATË 28.01.2015, PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 150/2014, DATË 06.11.2014 “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA, NË NËNTOKË”

 

LIGJ Nr. 72/2017 PËR FALJEN E DETYRIMEVE NDAJ FONDIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE TË  PERSONAVE NË PENSION INVALIDITETI, SIPAS LIGJIT NR. 7703, DATË 11.5.1993, “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR, DHE TË PERSONAVE NË PENSION, SIPAS LIGJIT NR. 150/2014,  “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË  KANË PUNUAR NË MINIERA, NË NËNTOKË”,  TË KRIJUARA PËR SHKAK TË PUNËSIMIT GJATË KOHËS SË PËRFITIMIT TË  PENSIONIT

 

VENDIM NR. 301, DATË 23.5.2018 PËR PROCEDURËN E FALJES SË DETYRIMEVE PËR SUBJEKTET E LIGJIT NR. 72/2017, “PËR FALJEN E DETYRIMEVE NDAJ FONDIT TË  SIGURIMEVE SHOQËRORE TË PERSONAVE NË PENSION IN VALIDITETI, SIPAS LIGJIT NR. 7703, DATË 11.5.1993, “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË REPUBLIKËN  E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR, DHE TË PERSONAVE NË PENSION, SIPAS LIGJIT NR. 150/2014,  “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NËNTOKË, TE KRIJUARA PËR SHKAK TË PUNËSIMIT, GJATË KOHËS SË PËRFITIMIT TË PENSIONIT

 

LIGJ Nr. 24/2018 PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 7514, DATË 30.9.1991, “PËR PAFAJËSINË, AMNISTINË DHE REHABILITIMIN E ISH-TË DËNUARVE DHE TË PËRNDJEKURVE POLITIKË”,  TË NDRYSHUAR

 

VENDIM Nr. 302, datë 23.5.2018 PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR. 78,  DATË 28.1.2015, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR ZBATIMIN E LIGJIT  NR. 150/2014, “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR  NË MINIERA, NË NËNTOKË”

 

LIGJ NR. 29/2019 “PËR TRAJTIMIN FINANCIAR, SUPLEMENTAR TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS E TË GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI”

 

LIGJ NR. 167/2020 PËR FALJEN E DETYRIMEVE TË SIGURIMEVE SHOQËRORE, QË ISH-PUNONJËSIT E NËNTOKËS KANË NDAJ INSTITUTIT TË SIGURIMEVE SHOQËRORE, TË LLOGARITURA PËR PERIUDHËN QË KANË PËRFITUAR, SIPAS LIGJIT NR. 8685, DATË 9.11.2000, “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË”, TË NDRYSHUAR, TË CILËT NJËKOHËSISHT KANË ZHVILLUAR AKTIVITET EKONOMIK SI TË PUNËSUAR OSE VETËPUNËSUAR.