Në datat 28 – 30 janar 2014, u zhvillua në Luksemburg raundi i tretë i negociatave midis Republikës së Shqipërisë dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut, për arritjen e një marrëveshjeje në fushën e Mbrojtjes Shoqërore.

Në përfundim të negociatave u konkludua me një marrëveshje për bashkimin e periudhave të sigurimit për përfitimin e pensioneve për qytetarët e të dy vendeve. Arritja e kësaj marrëveshjeje është në interes të qytetarëve shqiptarë që kanë periudha sigurimi si në Shqipëri ashtu edhe në Luksemburg, pasi të gjitha kontributet e paguara në të dy vendet do të merren në konsideratë për llogaritjen e pensionit. Kjo siguron se asnjë ditë kontributive e paguar nuk do të përjashtohet nga përfshirja në llogaritje.

Marrëveshja e re do të hyjë në fuqi pasi të firmoset nga ministrat respektivë të dy vendeve dhe të votohet në Parlament.