Përshëndetje,

Jam e interesuar të di nëse gruaja mund t’i dhurojë (kalojë) burrit vite sigurimi nga vitet e siguruara të saj.

Në pritje të një përgjigje nga ana juaj.

Përgjigje:

Në lidhje me pyetjen tuaj, sqarojmë se:

Mbështetur në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në RSH”, të ndryshuar, çdo person punon dhe sigurohet për veten e tij dhe nuk mund të dhurojë periudha sigurimi as për bashkëshortin dhe as për bashkëshorten.

Ju faleminderit

Tags: