Shërbime online që ofron ISSH, nëpërmjet portalit qeveritar https://e-albania.al/

 

 

Vërtetime me vulë elektronike, të cilat merren në momentin e aplikimit:

 1. Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi
 2. Vërtetim i pagesës së kontributeve vullnetare
 3. Vërtetim pensioni
 4. Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas datës 01.01.2012)

 

Aplikime:

 1. Kontributet për sigurimet shoqërore
 2. Masat e patërhequra të pensionit familjar
 3. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar të personave me funksione kushtetuese
 4. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar, të personave me titull shkencor
 5. Masat e patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP)
 6. Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it
 7. Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë
 8. Masat e patërhequra të pensionit të vdekjes
 9. Masat e patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”
 10. Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension
 11. Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension
 12. Pension shtetëror suplementar i personave me funksione kushtetuese
 13. Pensionet e patërhequra
 14. Pensioni familjar
 15. Pensioni i invaliditetit (KMCAP)
 16. Pensioni i pleqërisë
 17. Pensioni i pleqërisë (kartela e pleqërisë)
 18. Pensioni im
 19. Pensioni shtetëror suplementar i personave me titull shkencor
 20. Publikimi i të dhënave të pensionit të vdekjes
 21. Rikomisionim në KMCAP
 22. Shpërblim financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”
 23. Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension
 24. Trajtim i veçantë financiar i pilotëve fluturues në pension
 25. Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik
 26. Aplikim për pension familjar
 27. Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni)
 28. Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni)
 29. Deklaratë për konfirmimin e kreditimit të llogarisë dhe rregullshmërinë e pagesave në bankat e nivelit të dytë
 30. Aplikim për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese
 31. Aplikim për pension të parakohshëm ushtarak sipas Ligjit 10142
 32. Aplikim për shpërblim financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”
 33. Kërkesë për shpërblim lindje për personat e punësuar
 34. Kërkesë për shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar
 35. Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje
 36. Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme
 37. Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon vendi i punës
 38. Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale
 39. Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP)
 40. Aplikim për rikomisionim të pensionit të invaliditetit (KMCAP)
 41. Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë
 42. Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit
 43. Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit
 44. Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi (1993-2013)
 45. Vërtetim për periudha pune në ish – kooperativat bujqësore (KB)
 46. Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 31.12.2011
 47. Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994)
 48. Kerkese per rimbursim te shpenzimeve per blerjen e karburanteve dhe vajrave lubrifikante
 49. Vertetim per periudhen e pageses per paaftesi te perkohshme ne pune
 50. Vërtetim vjetor përfitimi afatgjatë

 

Video