LEGJISLACIONI:

MBI ZBATIMIN E LIGJIT NR. 29/2019

LIGJ NR. 29/2019 “PËR TRAJTIMIN FINANCIAR, SUPLEMENTAR TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË, TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS E TË GAZIT DHE TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË METALURGJI”

Llojet e përfitimeve
1.Pension për  shkak  të  profesionit (llojit  të punës)
2.Shtesë mbi pensionin e pleqërisë;
3.Shtesë mbi pensionin e invaliditetit.

Kush janë përfitues:

Pensionin për  shkak  të  profesionit  (llojit  të punës) e përfitojnë:
a) Ish-punonjësit, të cilët kanë kryer procese pune në miniera në nëntokë;

  • trajtimi me përfitime përpara moshës dhe kushteve të përcaktuara në dispozitat e Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, do të vazhdojë të bëhet sipas përcaktimeve në dispozitat e Ligjit nr. 150/2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë” dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij;

b) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 1, “Punë, që hyjnë në kategorinë e parë”, krerët IV, pikat 2 e 3, dhe XI, të Vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”, të ndryshuar.

c) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në industrinë e naftës e të gazit, në profesione e punë të përcaktuara në pasqyrën nr. 2, “Punë, që hyjnë në kategorinë e dytë”, kreu V, të Vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori, për efekt pensioni”, të ndryshuar, dhe personeli inxhiniero-teknik, që ka punuar në ndërmarrjet e sistemit të naftës, sipas listës së miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave,

ç) Ish-punonjësit, të cilët kanë punuar në metalurgji në profesione, punë dhe ndërmarrje, sipas përcaktimeve në krerët III, VIII e XII, të pasqyrës nr. 1, të  Vendimit nr. 526, datë 20.12.1958, të Këshillit të Ministrave, “Për ndarjen e punëve në kategori për efekt pensioni”.

Shtesë mbi pensionin e pleqërisë dhe mbi pensionin e invaliditetit, e përfitojnë:
a) ish-punonjësit, sipas përcaktimeve në këtë ligj, të cilët kanë përfituar pension pleqërie ose do të plotësojnë kushtet për të përfituar pension pleqërie, sipas ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

b) shtesën mbi pension, sipas shkronjës “a”, e përfitojnë të gjithë personat që kanë jo më pak se 6 vite në profesionet dhe punët e përcaktuara në këtë ligj;

c) shtesën mbi pension, sipas shkronjës “a”, të kësaj pike, e përfitojnë edhe personat që marrin pension sipas Ligjit nr. 150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, kur data e lindjes së të drejtës për pension është deri më 31.12.2014.

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, për periudhën 07 shtator – 13 tetor 2021

Lista e personave perfitues nga Ligji nr. 29/2019, per periudhen 11 gusht – 07 shtator 2021

Lista e personave perfitues nga Ligji nr. 29/2019, per periudhen 21 korrik – 11 gusht 2021

Lista e personave perfitues nga Ligji 29/2019, per periudhen 31 maj – 21 korrik 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 18 – 31 maj 2021

Lista e personave perfitues nga Ligji 29/2019, per periudhen 21 prill – 18 maj 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 07 – 21 prill 2021

Lista e personave perfitues nga Ligji 29/2019, per periudhen 11 mars – 07 prill 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 26 shkurt – 11 mars 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 11 – 26 shkurt 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 17 janar-11 shkurt 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 05-17 janar 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 22 dhjetor 2020-05 janar 2021

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 10 – 22 dhjetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 02 – 10 dhjetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 17 nëntor – 2 dhjetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 06 – 17 nëntor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 30 tetor – 06 nëntor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 23 – 30 tetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 16 – 23 tetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 09 – 16 tetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 02 – 08 tetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 25 shtator – 02 tetor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 18 – 25 shtator 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 11 – 18 shtator 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 04 – 11 shtator 2020

Lista e personave  perfitues nga Ligji 29/2019, per periudhen 28 gusht – 04 shtator 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 21 – 28 gusht 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 12 gusht – 21 gusht 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 24 korrik – 12 gusht 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 17 – 24 korrik 2019

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 10 – 17 korrik 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 01 – 10 korrik 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 25 qershor – 1 korrik 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 10 – 25 qershor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 01 – 10 qershor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 18 maj – 01 qershor 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 12 – 18 maj 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 04 – 12 maj 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 13 prill – 04 maj 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 24 mars – 13 prill 2020

Lista e personave perfitues nga Ligji 29/2019, për periudhën 26 shkurt – 24 mars 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, për periudhën 11 – 26 shkurt 2020

Lista e personave perfitues nga Ligji nr. 29/2019, per periudhen 28 janar – 11 shkurt 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, për periudhën 20 – 28 janar 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, për periudhën 14 – 20 janar 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, për periudhen 08-14 janar 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji nr.29/2019, për periudhën 27 dhjetor 2019 – 08 janar 2020

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, për periudhën 20-27 dhjetor 2019

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, për periudhën 10 – 20 dhjetor 2019

Lista e personave përfitues nga Ligji nr.29/2019, deri më 10 dhjetor 2019

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, deri më datë 03 dhjetor 2019

Lista e personave përfitues nga Ligji nr.29/2019, deri më datë 22 nëntor 2019

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, deri më datë 21 nëntor 2019

Lista e personave përfitues nga Ligji nr. 29/2019, deri më 18 nëntor 2019