REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
        Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë
        Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë
 04/12/2023 Kerkese, pagat referuese per llogaritjen e pensionit, z. Gezim Kurti  06/12/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë
31/10/2023 Kerkese per rishqyrtim pensioni, znj. Myslyme Cakani 08/11/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë
31/10/2023 Rillogaritjen e shtesës së pensionit për znj. Fildes Doda  06/11/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë 
 19/10/2023 Verifikimin e vjetërsisë në punë për efekt dokumentacioni jashtë shtetit, në emër të babait tuaj Gjergji Sotir Sema, i cili ka ndërruar jetë 25/10/2023  Shkarko ne PDF  Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë 
19/09/2023 Verifikimin e periudhave të punës 2001 – 2004 per znj. Anila Çingo 04/10/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
 11/09/2023 Informacion mbi masën aktuale të përfitimit të znj. Naile Hasani  29/09/2023 Shkarko ne PDF  Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
 13/09/2023 Kërkon qartësim mbi përfitimin e kompensimeve të energjisë elektrike në masën e pensionit, pasi nga ekstrakti i bankës ka konstatuar se për vitet  2015 – 2018 ka përfituar kompensimet për energjine elektrike në pension dhe nga viti 2018 deri në muajin gusht 2023 nuk i ka përfituar. 18/09/2023  Shkarko ne PDF  Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
 31/07/2023 Z. Zeqir Fejzulla, aplikim online në portalin e-Albania me kërkesën  “Për caktim pensioni pleqërie”.  05/08/2023  Shkarko ne PDF  Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë 
26/06/2023  Kërkesë mbi dhënien e kësteve të fundit të dëmshpërblimit financiar si ish-të dënuar politikë(Shoqata e ish-të përndjekurve politikë) 30/06/2023  Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë
28/04/2023  Ankesë për masën e pensionit (Z. Hysen Qeli)  16/05/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë 
14/04/2023  Ankesë për llogaritjen e bazës së vlerësuar (Z. Gen Malile) 05/05/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
 13/04/2023 Mbi aplikimin për pension pleqërie (Znj. Hajrie Leka) 24/04/2023 Shkarko ne PDF  Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
01/03/2023 Ankesë për datën e fillimit të pensionit (Z. Selajdin Sulejmani) 13/04/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
01/03/2023  Ankesë për llogaritjen e pensionit (Z. Hajredin Gega) 23/03/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
20/03/2023  Kërkon të përfitojë ndihmë ekonomike (Z. Kastriot Kasa) 28/03/2023 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
 03/02/2023 informacion në lidhje me caktimin e pensionit (Z. Imer Sinani)  20/02/2023 Shkarko ne PDF  Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë 
 29/12/2022 Kërkesë për informacion mbi ndryshimin e dates se terheqjes se pensionit (z. Luan Kanami) 13/01/2023  Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë 
27/4/2022 Kërkesë për rishqyrtim pensioni (Z. Din Shiqerukaj). 16/05/2022 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
23/05/2022 Kërkesë për informacion (Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi). 04/06/2022 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
03/08/2022  Apostol Puriqi, lidhur me përfitimin e një shtese për përkujdesje, në masën prej 30 përqind të bazës së vlerësueshme, në pensionin e invaliditetit. 15/08/2022 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
21/09/2022 Erva Kodra, në lidhje me pasaktësitë në pasqyrimin e kontributeve për periudhën janar 2016 – prill 2017, tek ”Vërtetimi për bazën e vlerësuar”, të shkarkuar nëpërmjet portalit e –Albania.  27/09/2022 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë 
10/10/2022  Eva Mene (Kërkesë për informacion) 15/10/2022 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
20/10/2022 Organizata “Drejtësi Sociale” (Kërkesë për informacion) 07/11/2022 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë
08/11/2022 Bedrie Kaca, për kopje të njësuar me origjinalin, të dokumentacionit të dosjes së pensionit.  16/11/2022 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare  Pa pagesë
25/01/2021 Kërkesë për informacion (Znj. Mine Çuka) 28/01/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
28/01/2021 Kërkesë për informacion (Znj. Bukurije Sallaku) 02/02/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
04/05/2021       Kërkesë për             informacion (Znj. Anila Dedaj) 06/05/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me e-mail Pa pagesë
01/06/2021       Kërkesë për               informacion (Z. Sokol Cuni) 07/06/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
15/06/2021       Kërkesë për              informacion (Z. Xheladin Peka) 22/06/2021 Shkarko në PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
29/08/2021 Kërkesë për informacion (Z. Dorian Matlija) 05/09/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
27/09/2021 Kërkesë për informacion (Z. Andrelin Prifti) 08/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
15/10/2021 Kërkesë për informacion (Znj. Jonila Godole) 22/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare dhe me e-mail Pa pagesë
16/10/2021 Kërkesë për informacion (Subjekti EL.ED.ER shpk) 23/10/2021 Shkarko ne PDF Brenda afatit, me shkresë zyrtare Pa pagesë