Në datat 22-24 nëntor 2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, u organizua takimi për diskutimin dhe përcaktimin e formularëve që do të përdoren në implementimin e marrëveshjes në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Çeke, e ratifikuar nga Kuvendi i Shqipërisë me ligjin nr. 34/2016, datë 24.03.2016.

 Nga zbatimi i kësaj Marrëveshjeje do të mundësohet njohja dhe mbrojtja e kontributeve të paguara nga shtetasit që janë subjekt i legjislacioneve respektive në të dy vendet, duke bërë të mundur që asnjë kontribut i tyre të mos humbasë, por të merret në konsideratë në llogaritjen e vjetërsisë në punë për efekt pensioni.

 Kjo Marrëveshje hyn fuqi duke filluar nga 1 shkur 2017.