Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar më 31 korrik 2014, me 88 vota pro, Reformën e pensioneve. Kjo Reformë e bën sistemin më të drejtë, duke lidhur kontributet e paguara me përfitimet për çdo qytetar. Për herë të parë, gjatë këtyre viteve është vendosur ndryshimi i skemës së së pensioneve me efekt deri në vitin 2080.

“Për disa ndryshime dhe shtesa në Ligjin nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Shkarko të plotë në PDF