Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, zhvilloi një takim me Administratoren e Postës Shqiptare sha, znj. Anisa Kaltanji, dhe Drejtorët e Filialeve Rajonale.

Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit, si dhe ofrimi i shërbimeve cilësore dhe me standarde, në kuadër kjo edhe të Reformës Digjitale që po zbatohet, ishin në fokus të këtij takimi.

ISSH vlerëson Postën Shqiptare sha si një partner të qendrueshëm dhe të dy institucionet janë duke intensifikuar përpjekjet për të nisur një epokë të re në ofrimin e shërbimeve, me fokus të veçantë pensionistët, strategji e cila do të shoqërohet edhe me hartimin e një marrëveshje të re kuadër.

Z. Hado konfirmoi vullnetin e plotë të ISSH-së për t’iu përgjigjur të gjitha sfidave, në kuadër të zhvillimit të teknologjisë, si dhe për të ofruar zgjidhje efikase për çdo problematikë që mund të haset nga qytetarët.

Sfida jonë e përbashkët është krijimi i Kartës Universale Sociale, që do të sjellë një transformim në marrjen e shërbimeve për pensionistët, si një kategori me kontribut të veçantë për zhvillimin e vendit.