Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të MFE-së, z. Arlind Gjokuta dhe Drejtorin e Departamentit të Mirëadministrimit në Kryeministri, z. Dritan Palnikaj, zhvilluan inspektime në Drejtoritë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Fier dhe Vlorë, për ofrimin e shërbimeve online dhe mbylljen e sporteleve fizike.
Për të mundësuar zbatimin me sukses të kësaj reforme, punonjësit e ISSH – së janë angazhuar për të ndihmuar çdo qytetar që has vështirësi apo ka paqartësi, duke i orientuar përmes rrugëve alternative të komunikimit.
ISSH ofron 56 shërbime elektronike përmes platformës e-Albania.