Vërtetime me vulë elektronike, të cilat merren në momentin e aplikimit:

 1. Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi;
 2. Vërtetim i pagesës së kontributeve vullnetare;
 3. Vërtetim pensioni;
 4. Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas datës 01.01.2012).

 Skeda informuese, sipas aplikimit të qytetarit:

 1. Kontributet për sigurimet shoqërore të të vetëpunësuarve në bujqësi dhe vullnetare;
 2. Masat e patërhequra të pensionit familjar;
 3. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar, të personave me funksione kushtetuese;
 4. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar, të personave me titull shkencor;
 5. Masat e patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP);
 6. Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it;
 7. Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë;
 8. Masat e patërhequra të pensionit të vdekjes;
 9. Masat e patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”;
 10. Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension;
 11. Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension;
 12. Pension shtetëror suplementar i personave me funksione kushtetuese;
 13. Pensionet e patërhequra;
 14. Pensioni familjar;
 15. Pensioni i invaliditetit (KMCAP);
 16. Pensioni i pleqërisë;
 17. Pensioni i pleqërisë (kartela e pleqërisë);
 18. Pensioni im;
 19. Pensioni shtetëror suplementar i personave me titull shkencor;
 20. Publikimi i të dhënave të pensionit të vdekjes;
 21. Rikomisionim në KMCAP;
 22. Shpërblim financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”;
 23. Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension;
 24. Trajtim i veçantë financiar i pilotëve fluturues në pension.

Aplikime:

 1. Kërkesë paraprake për përfitim pensioni pleqërie;
 2. Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik.
 3. Aplikim për pension familjar;
 4. Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni);
 5. Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni);
 6. Deklaratë për konfirmimin e kreditimit të llogarisë dhe rregullshmërinë e pagesave në bankat e nivelit të dytë;
 7. Aplikim për mbyllje pensioni;
 8. Kërkesë për pension shtetëror suplementar i personave me titull shkencor;
 9. Kërkesë për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese;
 10. Kërkesë për pension të parakohshëm ushtarak sipas Ligjit 10142;
 11. Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension;
 12. Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension;
 13. Aplikim për shpërblim financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”;
 14. Kërkesë për shpërblim lindje për personat e punësuar;
 15. Kërkesë për shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar;
 16. Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale;
 17. Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme;
 18. Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon vendi i punës;
 19. Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale;
 20. Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP);
 21. Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP);
 22. Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë;
 23. Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit;
 24. Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit;
 25. Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi ose sigurim vullnetar (1993-2013), me firmë elektronike;
 26. Vërtetim për periudha pune në ish – kooperativat bujqësore (KB), me firmë elektronike;
 27. Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 31.12.2011, me firmë elektronike;
 28. Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994), me firmë elektronike.