Njoftim

Duke filluar nga data 1 maj 2022, sportelet e pritjes pranë Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Degëve të Sigurimeve Shoqërore dhe Agjencive Lokale të Sigurimeve Shoqërore do të funksionojnë vetëm online.

Qytetarët janë të lutur që të gjitha aplikimet t’i bëjnë nëpërmjet platformës “e-Albania”, dhe në rastet kur aplikimet kanë dokumenta shoqëruese, ato do të dërgohen nëpërmjet Postës shqiptare sha pranë DRSSH –ve, në të cilat është bërë aplikimi.

Në ditët në vazhdim, ISSH, do të shpjegojë hap pas hapi mënyrën e aplikimit për të gjitha shërbimet që ky institucion ofron nëpërmjet platformës “e-Albania”.