1. Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin nr.9066, datë 15.05.2003– vijon zbatimi i saj nga viti 2005;
  2. Marrëveshja për Mbrojtjen Shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin 35/2014,datë 03.04.2014 – ka filluar zbatimi nga janar 2016;
  3. Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Hungarisë, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar me Ligjin Nr.151/2015, datë 21.12.2015 – ka filluar zbatimi nga korrik 2016;
  4. Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin Nr. 42/2015, datë 16.04.2015 – hyrë në fuqi në 01.07.2016;
  5. Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë, e ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin Nr.123/2015, datë 12.11.2015 – ka filluar zbatimi nga 01.06.2016;
  6. Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Çeke, ratifikuar me Ligjin 34/2016 datë 24.03.2016 – vijon procesi i implementimit të saj prej datës 01.02.2017;
  7. Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, e ratifikuar me Ligjin 23/2016 datë 10.03.2016 – hyrë në fuqi nga 01.12.2017;
  8. Marrëveshja dypalëshe në fushën e mbrojtjes shoqërore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë, ratifikuar nga Parlamenti me Ligjin 14/2018, date 29.03.2018 – hyri në fuqi më 01.12.2018.
  9. Marrëveshja për sigurimet shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, ratifikuar ne 28.03.2022 dhe hyri në fuqi në 01.07.2022.
  10. Marrëveshja për sigurimet shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Kanadasë, ratifikuar me Ligjin nr. 58/2019 dhe hyri në fuqi në 01.08.2022.