Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z.Astrit Hado dhe Administratori i Postës Shqiptare sha, z. Ardit Demiri nënshkruan Marrëveshjen e re kuadër ndërinstitucionale.

Përmes kësaj Marrëveshje palët angazhohen të rrisin bashkëpunimin për ofrimin e shërbimeve cilësore, me standarte, duke iu përgjigjur sfidave, eliminuar rreziqet dhe barrierat administrative.

Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së vlerësoi punën e bërë nga Posta Shqiptare sha, si një partner i qendrueshëm, ndërsa garantoi se të dy institucionet po intensifikojnë përpjekjet për të nisur një epokë të re në ofrimin e shërbimeve, veçanërisht për kategorinë e pensionistëve.

Marrëveshja ISSH / Posta shqiptare sha / 11.07.2023

Këshilli Administrativ i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në mbledhjen e datës 19 shtator miratoi vendimin për indeksimin e të të gjitha kategorive të pensioneve, që mbulon Instituti i Sigurimeve Shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi.

Për periudhën gusht 2022- gusht 2023, Indeksi i Çmimeve të Konsumit të shportës së mallrave dhe shërbimeve për pensionistët, që llogaritet nga INSTAT, rezultoi në masën 8.6%.

Nga data 1 tetor 2023, mbi 767 mijë përfitues të të gjitha kategorive të pensioneve do të paguhen të indeksuar me këtë përqindje, duke garantuar një mbrojtje më të mirë të kësaj shtrese të popullsisë.

Edhe pensioni social, që përfitohet nga personat rezidentë shqiptarë mbi moshën 70 vjeç, të cilët nuk kanë të ardhura, do të pësojë rritje duke u llogaritur në 9,327 lekë ose 739 lekë më shumë.  Nga kjo masë do të përfitojnë 2,499 persona, në shkallë vendi.

Efektet financiare të politikës së indeksimit të pensioneve për tre muajt e mbetur të vitit 2023 llogariten në rreth 3.2 miliardë lekë, ndërsa ai mbartës për vitin 2024 do të jetë 12.1 miliardë lekë.

Këshilli Administrativ gjithashtu zgjodhi me votim unanim, si kryetar Ministrin e Financave dhe Ekonomisë z. Ervin Mete.

Mete edhe më herët ka dhënë kontributin e tij si anëtar i këtij Këshilli për përmirësimin e mëtejshëm dhe modernizimin e sistemit të sigurimeve shoqërore në Shqipëri.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore është i angazhuar për të garantuar zbatimin e plotë dhe me efikasitet të politikave që kanë për qëllim trajtimin e qytetarëve në mënyrë të barabartë dhe bazuar në kontributet e paguara.

Objektivat kryesorë të punës sonë mbeten rritja e qendrueshmërisë financiare të skemës, ulja e deficitit, si dhe ulja e transfertës nga buxheti i shtetit, kjo bazuar edhe në ecurinë pozitive të të ardhurave, që deri në fund të vitit të tejkalohen akoma më shumë.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, zhvilloi në datën 13 tetor 2023, një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

Përmirësimi i shërbimeve publike të digjitalizuara ishte në qendër të diskutimeve, me qëllim rritjen e cilësisë dhe lehtësimin e mëtejshëm të mënyrës së përdorimit nga ana e qytetarëve.

Hado, gjatë fjalës së tij theksoi se Instituti i Sigurimeve Shoqërore po punon intensivisht për digjitalizimin e të gjithë bazës së të dhënave dhe për standardizimin e dokumentacionit, në mënyrë që të shkurtohenmë shumë afatet dhe shërbimet të ofrohen në standarde akoma më të larta.

Vëmendje, Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së kërkoi edhe në lidhje me rritjen e performancës financiare, por edhe me informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve, me qëllim adresimin në kohë të çdo problematike dhe zbatimin e procedurave brenda afateve ligjore.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore mbetet i angazhuar për zbatimin e plotë të reformës së ristrukturimit dhe riinxhinierimit të shërbimeve, në mënyrë që të bëhen lehtësisht të përdorura dhe të rriten përfitimet për qytetarët.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, po merr pjesë në konferencën ndërkombëtare mbi shkëmbimin e të dhënave të sigurimeve shoqërore, që po zhvillohet në Bon të Gjermanisë, nga data 16-17 tetor 2023.

Gjatë prezantimit, z.Hado ndau me pjesëmarrësit përvojën e Institutit të Sigurimeve Shoqërore, mbi praktikat e ndjekura në lidhje me pagesat e pensioneve, kontrollin e pagesave dhe verifikimin e gjallesës për pensionistët. Gjithashtu, në konferencë, u diskutua edhe në lidhje me shkëmbimin elektronik të të dhënave të pensionistëve midis vendeve, për eliminimin e pagesave të padrejta dhe ato pas vdekjes.

Aktualisht, ISSH ka rritur angazhimin për minimizimin e riskut nga pagesat e kredituara padrejtësisht dhe për këtë po ndërvepron me institucionet e tjera shtetërore, duke e fokusuar punën tek automatizimi dhe përmirësimi i të gjitha hallkave të kontrollit.

Në këtë konferencë, ku po marrin pjesë 30 institucione ndërkombëtare, përfaqësuesit po shkëmbejnë përvojat për mbrojtjen e fondeve të pensioneve, përmirësimin e shërbimeve të digjitalizuara, si dhe sfidat në shkallë globale, në fushën e sigurimeve shoqërore.

Ky takim organizohet nga Deutsche Post Renten Service, ( Posta Gjermane -Shërbimi i pagesave të pensioneve ) me mbështetjen nga DRV Bund, BMAS (Sigurimi Shoqëror Federal Gjerman dhe Ministria Federale e Punës dhe Çështjet Sociale të Gjermanisë).

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, gjatë një konference për shtyp, deklaroi se bonusi do të përfitohet  së bashku me këstin mujor të pensionit, sipas datave të përcaktuara.

Janë rreth 704 mijë individë, të cilët do të përfitojnë shpërblimin prej 5,000 lekë, me një efekt financiar në buxhetin e shtetit që llogaritet në rreth 3.5 miliardë lekë.

“Dëshiroj të garantoj të gjithë përfituesit se i gjithë fondi është i miratuar sipas ligjit organik të buxhetit dhe është në dispozicion. Asnjë individ nuk do të humbasë të drejtën e tërheqjes së këtij shpërblimi, pasi ajo ruhet deri në dhjetor të vitit 2024”, tha z. Hado.

Sipas Vendimit të miratuar nga Këshillii Ministrave, të drejtën për shpërblim e kanë edhe personat që aktualisht nuk kanë dalë në pension, por që e drejta për pension ju lind deri në datën 31.12.2023, përfshirë edhe këtë datë.

Z. Hado garantoi se janë marrë të gjitha masat, që si nga ana e Postës Shqiptare sha, ashtu edhe nga bankat e nivelit të dytë, të ndiqen të gjitha procedurat, sipas parashikimeve ligjore për përfitimin e plotë dhe në kohën e duhur të këtij shpërblimi.