Në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave u miratua Vendimi për indeksimin e të gjitha kategorive të pensioneve në Shqipëri në masën 6%, si pjesë e Paketës së Rezistencës Sociale 2.

Nga kjo masë do të përfitojnë rreth 670 mijë pensionistë, për të cilët indeksimi për të gjithë vitin 2022 llogaritet në masën 9.5%.

Për periudhën shtator-dhjetor 2022 zbatimi i kësaj mase ka një efekt në buxhetin e shtetit në rreth +2 miliardë lekë, ndërsa për vitin 2023 në +8.4 miliardë lekë.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore, do të garantojë edhe përmes bashkëpunimit me Postën Shqiptare sha dhe Bankat e Nivelit të Dytë zbatimin e këtij Vendimi, me qëllim ofrimin e këtij shërbimi për të gjithë individët përfitues.

Në mënyrë më të detajuar ky Vendim parashikon:

1. Indeksohen në masën 6%:

a) pensionet e caktuara sipas ligjeve nr. 4171, datë 13.9.1966 “Për sigurimet shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë”, nr. 4976, datë 29.6.1972 “Për pensionet e anëtarëve të kooperativave bujqësore në Republikën Popullore të Shqipërisë” dhe nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

b) pensionet sociale, të caktuara në përputhje me Ligjin nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

c) shtesës mujore, të përfituar me Vendimin nr. 326, datë 21.6.1993, të Këshillit të Ministrave, “Për kriteret e trajtimit të invalidëve të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit shqiptar”;

ç) pensioneve të caktuara me dekretin nr. 758, datë 1.2.1994, të Presidentit të Republikës, “Për një mbrojtje të veçantë të ushtarakut”;

d) shtesës mbi pension, të dhënë sipas nenit 33, të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

dh) shtesave mbi pension, të dhëna sipas neneve 38, 39 dhe 48, të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe nenit 24, të Ligjit nr. 4171, datë 13.6.1966, “Për sigurimet shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë”;

e) pensioneve të caktuara dhe të rillogaritura me Ligjin nr. 10142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit dhe punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me përjashtim të pensioneve të caktuara me nenin 21, të këtij Ligji;

ë) trajtimeve të veçanta financiare të familjeve të pilotëve fluturues, të caktuara sipas ligjeve nr. 8455, datë 4.2.1999, “Për një trajtim të veçantë të familjeve të pilotëve, që humbasin jetën në përmbushje të detyrës, gjatë fluturimit”, të ndryshuar, dhe nr. 9128, datë 29.07.2003, “Për një trajtim të veçantë financiar të pilotëve fluturues, në pension”, të ndryshuar;

f) trajtimeve të veçanta financiare të caktuara sipas Ligjit nr. 9361, datë 24.03.2005, “Për një trajtim të veçantë financiar të efektivave, oficerë dhe nënoficerë, lundrues të nëndetëseve dhe polumbarëve të forcave detare në pension”;

g) trajtimeve të veçanta financiare të punonjësve të minierave, të caktuara sipas Ligjit nr. 8685, datë 09.11.2000, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, të ndryshuar;

gj) pensioneve të pleqërisë të punonjësve të minierave, të caktuara me Ligjin nr. 150/2014, datë 6.11.2014, “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”;

h) trajtimeve të veçanta financiare të caktuara sipas Ligjit nr. 9179, datë 29.1.2004, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake”, i ndryshuar;

i) pensioneve suplementare të caktuara sipas Ligjit nr. 10139, datë 15.5.2009, “Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, të shkollave të larta, Qendrës së Studimeve Albanologjike, Akademisë së Shkencave dhe të gjitha institucioneve të tjera kërkimore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë tituj shkencorë”;

j) pensioneve suplementare të caktuara sipas Ligjit nr. 8097, datë 21.3.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të ndryshuar;

k) shpërblimit të caktuar sipas Ligjit nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për Statusin e veteranit të luftës kundër pushtuesve nazifashistë të popullit Shqiptar”, të ndryshuar;

l) pensioneve shtetërore të posaçme të caktuara në përputhje me nenin nr. 5 të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

ll) përfitimeve të caktuara sipas ligjit nr. 29/2019 “Për trajtimin financiar suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës dhe të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”;

m) trajtimeve të veçanta financiare sipas nenit 5/1/a dhe 5/1/b të Ligjit 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

n) trajtim financiar sipas germës a pika 1 e nenit 10 të Ligjit 129/2021 “ Për statusin “ Fëmijë në përkujdesje të Republikës”.

2. Indeksimin, sipas përcaktimeve të pikës 1, të këtij Vendimi, e përfitojnë edhe pensionet që do të caktohen pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi e në vazhdim, me kusht që data e fillimit të pensionit të jetë deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi, përfshirë edhe këtë datë.

3. Pensionet e plota të pleqërisë, pensionet e plota të invaliditetit dhe pensionet e plota familjare, të caktuara sipas dispozitave të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me përjashtim të pensioneve të caktuara në përputhje me paragrafin e katërt, të nenit 96, të këtij ligji, si dhe pensionet e pleqërisë të punonjësve të minierave në nëntokë, të caktuara me ligjin nr. 150/2014, që kanë datë fillimi të të drejtës deri më 31.12.2014, pas datës së hyrjes në fuqi të këtij vendimi, nuk do të jenë më pak se 15,822 (pesëmbëdhjetë mijë e tetëqind e njëzet e dy) lekë në muaj dhe më shumë se 31,644 (tridhjetë e një mijë e gjashtëqind e dyzet e katër) lekë në muaj.

4. Pensionet e plota të pleqërisë, pensionet e plota të invaliditetit dhe pensionet e plota familjare, të caktuara në përputhje me paragrafin e katërt, të nenit 96, të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, me datë fillimi deri më 31.12.2014, pas datës së hyrjes në fuqi të këtij Lendimi nuk do të jenë më pak se 10,834 (dhjetëmijë e tetëqind e tridhjetë e katër) lekë në muaj, por jo më shumë se 15,822 (pesëmbëdhjetëmijë e tetëqind e njëzet e dy) lekë në muaj.

5. Pensionet e parakohshme, të caktuara sipas Ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009, të ndryshuar, me datë fillimi nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi e në vazhdim, nuk do të jenë më pak se 15,822 (pesëmbëdhjetëmijë e tetëqind e njëzet e dy) lekë në muaj.

6. Përfituesit e pensioneve, sipas Ligjeve nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, nr. 4171, datë 13.9.1966 “Për sigurimet shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë”. nr. 4976, datë 29.6.1972 “Për pensionet e anëtarëve të kooperativave bujqësore në Republikën Popullore të Shqipërisë” si dhe nr. 150/2014, datë 6.11.2014, të caktuara me datë të fillimit të pensionit deri më 31.12.2014, përfshi edhe këtë datë, përveç pensionit të indeksuar sipas pikës “1” të këtij vendimi, do të vazhdojnë të përfitojnë edhe kompensimet për të ardhura mujore minimale, në masën dhe kriteret e përcaktuara në vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 401, datë 21.6.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”; nr. 763, datë 27.12.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve”; nr. 415, datë 27.4.2009, “Për rritjen e pensioneve”; nr. 474, datë 30.6.2010, “Për rritjen e pensioneve”, dhe nr. 17, datë 20.1.2007, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve të fshatit”, në atë masë që i kanë përfituar deri në datën e hyrjes në fuqi të këtij vendimi.

7. Kompensimet për të ardhura mujore minimale, në masën dhe kriteret e përcaktuara në Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 401, datë 21.6.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensionistëve”; nr. 763, datë 27.12.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve”; nr. 415, datë 27.4.2009, “Për rritjen e pensioneve”; dhe nr. 474, datë 30.6.2010, “Për rritjen e pensioneve”, do t’i marrin edhe ata persona që do të përfitojnë pensione të parakohshme sipas ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009, me datë fillimi nga data e hyrjes në fuqi të këtij vendimi e në vazhdim, me kusht që shuma e pensionit mujor të parakohshëm plus kompensimin e të ardhurave të jetë deri në 17 472 (shtatëmbëdhjetë mijë e katëqind e shtatëdhjetë e dy) lekë në muaj.

8. Përfituesit e pensioneve, sipas pikës “1” germa “a”, “e”, “gj” të këtij Vendimi me datë fillimi të pensionit deri në 31.12.2014 dhe përfituesit e pensioneve të parakohshme sipas Ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009, krahas pensionit dhe kompensimeve, sipas përcaktimeve në pikën 6 dhe 7 të këtij Vendimi do të marrin edhe kompensimet sipas masës dhe kritereve të përcaktuara në Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 138, datë 31.3.1994, “Për kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse”; nr. 471, datë 15.7.1996, “Për kompensimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm”.

9. Përfituesit e pensionit familjar, përveç pensionit të caktuar sipas dispozitave të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, do të marrin edhe kompensimet për të ardhurat dhe për ndryshimin e çmimeve, sipas kritereve te përcaktuara në Vendimet e Këshillit të Ministrave nr. 763, datë 27.12.2006, “Për kompensimin e të ardhurave mujore të pensioneve”; nr. 415, datë 27.4.2009, “Për rritjen e pensioneve”; nr. 474, datë 30.6.2010, “Për rritjen e pensioneve”, nr. 138, datë 31.3.1994, “Për kompensimin e shpenzimeve nga ndryshimi i çmimit të energjisë elektrike dhe lëndëve djegëse”; nr. 471, datë 15.7.1996, “Për kompensimin nga ndryshimi i çmimit të bukës, vajgurit dhe gazit të lëngshëm” dhe udhëzimeve në zbatim të tij, me kusht që pensioni që kishte apo i takonte mbajtësit të familjes të jetë llogaritur sipas dispozitave ligjore në fuqi deri në 31.12.2014.

10. Shuma bazë e pensionit e përcaktuar sipas pikës 2 të nenit nr. 32 të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, duke filluar nga data e hyrjes në fuqi të këtij Vendimi e në vazhdim të jetë 8 588 (tetë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e tetë) lekë.

U zhvillua në Tiranë, në datat 21-22 shtator 2022, raundi i parë i negociatave mbi Marrëveshjen Kuadër për Sigurime Shoqërore ndërmjet delegacionit të Republikës së Shqipërisë dhe delegacionit të Republikës së Kroacisë.

Delegacioni shqiptar u kryesua nga Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë, znj. Olta Manjani me pjesëmarrjen edhe të Drejtorit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, ndërsa delegacioni kroat u kryesua nga Drejtoresha e Sistemit të Pensioneve, znj. Melita Čičak.

Të dyja palët shprehën dëshirën për të thelluar bashkëpunimin për finalizimin e një marrëveshjeje të plotë për koordinimin e skemave të sigurimeve shoqërore midis dy vendeve tona, në përputhje me standardet e legjislacionit evropian në fushën e sigurimeve.

Delegacionet bën një prezantim të skemave të sigurimeve shoqërore të dy vendeve dhe në përfundim krerët e grupeve të punës parafirmosën tekstin e Marrëveshjes Kuadër, i cili do t’iu paraqitet qeverive respektive.

Nga kjo marrëveshje parashikohet të përfitojnë rreth 3,000 shtetas shqiptarë, ndërsa i hapet rruga garantimit të mbrojtjes së të drejtave në fushën e sigurimeve shoqërore shtetasve të të dy vendeve.

Raundi i ardhshëm i negociatave do të zhvillohet në dhjetor, në Kroaci.

Nën drejtimin e Kryetares, njëherazi dhe Ministre e Financave dhe Ekonomisë, znj. Delina Ibrahimaj, në datë 29 shtator 2022 u zhvillua mbledhja e radhës e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Këshilli miratoi një sërë vendimesh, ku ndër të tjerash edhe rezultatin financiar pozitiv të ISSH për vitit 2021.

Gjatë mbledhjes, Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së, z. Astrit Hado, konfirmoi edhe një herë qendrueshmërinë financiare, si dhe performancën pozitive në grumbullimin e të ardhurave, tendencë e cila parashikohet të jetë e tillë edhe gjatë vitit të ardhshëm.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, zhvilloi një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore.

Në qendër të diskutimeve ishte rritja e performancës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve, në kuadër edhe të Reformës Digjitale.

Hado kërkoi angazhim të shtuar dhe më shumë përgjegjësi në ushtrimin e detyrave funksionale, si dhe marrjen e masave të mëtejshme përsa i takon zbatimit të planit të kursimit të energjisë, që po zbatohet nga të gjitha institucionet qendrore dhe lokale.

Vëmendje, Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së kërkoi edhe në lidhje me informimin dhe ndërgjegjësimin për rritjen e kontributeve vullnetare, dhe në mënyrë  të veçantë për të vetëpunësuarit në bujqësi, me qëllim zgjerimin e bazës së përfshirjes në skemë, të kësaj kategorie.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore mbetet i angazhuar për t’i ofruar të gjithë qytetarëve një shërbim sa më cilësor, si dhe për të tejkaluar çdo problematikë me të cilën ata mund të hasen.

Në të gjithë vendin ka nisur shpërndarja e Bonusit të fundvitit për pensionistët dhe për të gjitha kategoritë e tjera përfituese nga skema shoqërore, pas miratimit të Vendimit nga Këshilli i Ministrave.

Në këtë Vendim parashikohet dhënia e një shpërblimi financiar në masën 5,000 lekë për personat që përfitojnë pension dhe/ose trajtime të tjera financiare.

Gjithashtu parashikohet dhënia e një kompensimi financiar, në masën 6,000 lekë për 66,107 persona që përfitojnë pension invaliditeti.

Bëjmë me dije se shpërblimi financiar, në masën 5,000 lekë do të përfitohet nga këto kategori:

  • 573,366 persona, që përfitojnë pension pleqërie, 66,107 që përfitojnë pension invaliditeti, 43,489 persona që përfitojnë pension familjar, 2,281 persona në pension social, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe Ligjit nr. 4171, datë 13.9.1966, “Për sigurimet shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë”, sipas paragrafit të katërt, të nenit 96, të Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe sipas Ligjit nr. 4976, datë 29.6.1972, “Për pensionet e anëtarëve të kooperativave bujqësore në Republikën Popullore të Shqipërisë”;
  • 1,490 persona, që marrin pension sipas Ligjit 150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë”, personat që marrin trajtim të veçantë financiar, sipas Ligjit nr. 8685, datë 22.6.2000, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, të ndryshuar, dhe personat, që përfitojnë trajtim të veçantë financiar, sipas Ligjit nr. 9179, datë 29.1.2004, “Për një trajtim të veçantë të punonjësve, që kanë punuar në disa ndërmarrje të industrisë ushtarake”, të ndryshuar;
  • 6,520 persona, që marrin pension të parakohshëm për vjetërsi shërbimi, sipas Ligjit nr. 10142, datë 15.5.2009, “Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;
  • 8 persona që nuk përfitojnë pension, por që trajtohen vetëm me shpërblimin financiar si veteranë të LANÇ-it, sipas Vendimit nr. 190, datë 3.5.1995 të Këshillit të Ministrave “Për zbatimin e Ligjit nr. 7874, datë 17.11.1994 “Për statusin e veteranit të Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare të popullit shqiptar”, si dhe personat, të cilët marrin vetëm pension të posaçëm për merita të veçanta, sipas dispozitave të Ligjit nr. 4171, datë 13.9.1966, “Për sigurimet shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë”;
  • 16 persona që nuk përfitojnë pension, por që përfitojnë vetëm me nenin nr. 5. 5/1/a ose 5/1/b të Ligjit Nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;
  • 1,191 persona që nuk përfitojnë pension nga Ligji nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, por përfitojnë pension suplementar të caktuar sipas Ligjit nr. 8097, datë 21.3.1996, “Për pensionet shtetërore suplementare të personave që kryejnë funksione kushtetuese dhe të punonjësve të shtetit”, të ndryshuar;
  • 833 persona, që marrin pension për shkak të profesionit të vështirë, sipas nenit 5 të Ligjit 29/2019 “Për trajtimin financiar, suplementar të punonjësve që kanë punuar në miniera në nëntokë, të punonjësve të industrisë së naftës e të gazit dhe të punonjësve që kanë punuar në metalurgji”.

Shpërblimet do të kalojnë në llogaritë e pensionistëve në muajin dhjetor 2022 dhe do të paguhen gjatë këtij muaji.

Në VKM përcaktohet se e drejta e tërheqjes së këtij shpërblimi ruhet deri në 36 muaj nga data e miratimit të këtij Vendimi, periudhë e njëjtë me parashkrimin e të gjithë përfitimeve që jepen nga legjislacioni i Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

Të drejtën për këtë shpërblim e kanë edhe personat që aktualisht nuk kanë dalë në pension, por që e drejta për pension ju lind deri në datën 31.12.2022 përfshirë edhe këtë datë.

Gjithashtu të gjithë ata pensionistë që e kanë tërhequr pensionin në datën 1 Dhjetor, mund të tërheqin në vazhdim bonusin, aty ku ata marrin rregullisht pensionin e tyre.

Mbetemi të angazhuar për të ofruar shërbimet tona ndaj qytetarëve me korrektësi dhe profesionalizëm.

Në Tiranë, u zhvillua raundi i parë i negociatave me vendin fqinj, në përfundim të të cilit u nënshkrua Marrëveshja Kuadër, në fushën e sigurimeve shoqërore, mes Shqipërisë dhe Malit të Zi.

Delegacioni shqiptar u kryesua nga Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë znj. Olta Manjani, ndërsa delegacioni malazez u kryesua nga Zëvendësministrja e Punës dhe Mirëqenies Sociale, znj.Edina Dešić.

Gjatë negociatave mori pjesë edhe Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, z. Astrit Hado, i cili prezantoi në mënyrë të detajuar funksionimin e skemës shqiptare të sigurimeve.

Këto negociata u zhvilluan në frymën e bashkëpunimit dhe mirëkuptimit të plotë mes të dyja palëve, ndërsa raundi i ardhshëm do të zhvillohet në Podgoricë.

Janë rreth 2,500 shtetas shqiptarë, kryesisht sezonalë, të cilët punojnë në vendin fqinj dhe që parashikohet të përfitojnë nga kjo marrëveshje, e cila pasi të kalojë të gjitha proceset teknike, do të kërkojë edhe ratifikimin nga Parlamentet respektivë për të hyrë në fuqi.

Shqipëria ka aktualisht në fuqi 11 marrëveshje dypalëshe, ndërsa 6 janë në proces diskutimi.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore po intensifikon punën për të rritur numrin e marrëveshjeve dypalëshe, që garantojnë mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve shqiptarë,  të cilët nga bashkimi i periudhave do të kenë mundësi të plotësojnë kushtet ligjore për përfitimin e pensionit në të dy vendet.