Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve z. Astrit Hado priti në një takim kortezie Zëvendësdrejtorin e Zyrës Federale të Sigurimeve Shoqërore të Zvicrës, z. Stefan Cueni.

Gjatë takimit u vlerësuan marrëdhëniet e deritanishme, të shkëlqyera, mes dy institucioneve dhe puna që është bërë për hartimin e kuadrit ligjor për marrëveshjen në fushën e mbrojtjes shoqërore mes dy vendeve tona.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore z. Astrit Hado e konsideroi të rëndësishme këtë marrëveshje, e cila mundëson trajtimin e barabartë të shtetasve të të dyja vendeve dhe ju siguron atyre bashkimin e periudhave të siguruara, pa humbur asnjë ditë.

Edhe Zëvendësdrejtori i Zyrës Federale të Sigurimeve Shoqërore të Zvicrës z. Stefan Cueni vlerësoi pozitivisht të gjithë ecurinë e këtij procesi dhe punën e bërë nga stafet teknike të të dyja palëve.

Me nënshkrimin e Marrëveshjes Kuadër, i hapet rruga ratifikimit nga parlamentet e shteteve respektive.

Negociatat me Konfederatën Zvicerane nisën në maj të vitit 2017 dhe 2018-ën, me tre raunde, që u finalizuan me hartimin e Marrëveshjes Kuadër dhe Marrëveshjes Administrative.

Kjo marrëveshje siguron parimet bazë:

 • Trajtimin e barabartë me shtetasit e shtetit kontraktues;
 • Bashkimin e periudhave të siguruara me të drejtën e përfitimeve dhe llogaritjen e tyre, me kusht që ato të mos mbivendosen;
 • Me qëllim për të përmbushur periudhën minimale të sigurimit të nevojshme për t’u pajisur me të drejtën për përftime, do të merren në konsideratë edhe periudhat e sigurimit të realizuara sipas legjislacionit zviceran, me kusht që këto periudha të mos mbivendosen me periudhat e sigurimit shqiptar dhe që periudha minimale e sigurimit shqiptar të jetë 1 vit;
 • Eksportim të përfitimeve, e cila nënkupton që çdo person ka të drejtë të tërheqë përfitimin e siguruar kudo ku ndodhet;
 • Periudhat e sigurimit sipas legjislacionit të shteteve të treta, që nënkupton: Nëse një person sipas legjislacionit shqiptar dhe duke marrë në konsideratë periudhat e sigurimit të të dy shteteve kontraktuese sipas nenit 18, nuk ka të drejtë për përfitime, atëherë për përcaktimin e të drejtës për përfitime do të konsiderohen edhe periudhat e sigurimit sipas legjislacionit të shteteve të treta, me të cilët Shqipëria ka marrëveshje mbi sigurimin shoqëror, e cila parashikon bashkimin e periudhave të sigurimit;
 • Bashkëpunim midis institucioneve kompetente zbatuese, të cilat përcaktojnë procedurat dhe formularët për zbatimin e marrëveshjeve bazë, të ratifikuara nga qeveritë përkatëse.

Rreth 2,000 shtetas shqiptarë, të cilët jetojnë e punojnë në Zvicër, pa përfshirë shtetasit shqiptarë me shtetësi të dyfishtë, do të mund të përfitojnë nga kjo Marrëveshje.

 

 

 

Instituti i Sigurimeve Shoqërore zhvilloi analizën vjetore për vitin 2021, ku e pranishme ishte edhe Zëvendësministrja e Financave dhe Ekonomisë znj. Olta Manjani.

Për vitin 2021, ISSH pati performancë pozitive të të ardhurave dhe qëndrueshmëri në likuiditet.

Drejtori i Përgjithshëm i ISSH-së z. Astrit Hado, tha se, të ardhurat në total nga kontributet e sigurimeve shoqërore për vitin 2021, në rang vendi, u realizuan në masën 94.8 miliardë lekë ose në 103,9%, me një tejkalim prej 3.5 miliardë lekë, në krahasim me vitin 2020.

Sistemi i sigurimeve shoqërore e mbylli vitin 2021 me një rezultat fiskal pozitiv me rreth 4.6 miliardë lekë tejkalim të të ardhurave, mbi shpenzimet për pagesat e përfitimeve dhe për administrimin. Kjo ecuri ndikoi pozitivisht në uljen me rreth 14% të mbështetjes nga  buxheti i shtetit.

Gjatë fjalës së tij, z. Hado vlerësoi faktin se ISSH ka shënuar gjithashtu progres të lartë sa i takon ofrimit të shërbimeve online, ku gjatë vitit 2021, nga 286,941 aplikime në total 87% janë bërë elektronikisht. Kjo ka sjellë reduktim të kohës së marrjes së këtyre shërbimeve, si dhe ulje të vizitave në sportele.

Në mars 2021, u realizuan të gjitha procedurat teknike për indeksimin e pensioneve për mbi 703 mijë përfitues me një efekt financiar prej 2.4 miliardë lekë.

Po gjatë vitit të kaluar u realizuan në një kohë rekord procedurat teknike dhe financiare të dhënies së shpërblimeve për mbi 680 mijë përfitues, me një efekt financiar prej rreth 3.5 miliardë lekë.

Rritja me 5.74% e numrit të kontribuesve, krahasuar dhe me të gjithë situatën e numrit të kontribuesve në vite, solli përmirësim në raportin kontribuues kundrejt përfituesve të pensionit të pleqërisë të skemës së detyrueshme.

Përfitimet e pensionistëve, pra transfertat në buxhetet familjare, nga fondet e sigurimeve shoqërore arritën në 148,030 milionë lekë, kundrejt 134,152 milionë lekë që ishin në vitin 2020.

Nga 44,272 pensione të reja të caktuara në zbatim të Ligjit nr. 7703/1993, i ndryshuar, 98% u lidhën brenda afateve ligjore, me një kohë mesatare 25 ditë.

Numri i pensioneve për vitin 2021 rezultoi në 673,813 persona, me një shtesë neto prej 7, 950 pensione, në krahasim me vitin 2020.

Performanca pozitive e institucionit u vlerësua edhe nga zëvendësministrja Manjani, e cila konfirmoi mbështetjen për të çuar përpara reformat për digjitalizimin e sistemit të sigurimeve shoqërore, shërbimeve, por edhe për të shtuar pjesëmarrjen aktive për lidhjen e marrëveshjeve bilaterale në fushën e mbrojtjes shoqërore.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore edhe gjatë viti 2022 do të vijojë punën për rritjen e cilësisë së shërbimeve, informimin, transparencën sa më të plotë ndaj qytetarëve, uljen e kohës së caktimit të pensioneve, si dhe rritjen e aftësimit profesional të punonjësve.

Në kuadër të Paketës së Rezistencës Sociale, që po zbaton Qeveria shqiptare, Instituti i Sigurimeve Shoqërore filloi sot në datë 1 Prill 2022 shpërndarjen e të gjitha pensioneve të indeksuara, që trajtohen sipas legjislacionit në fuqi, në masën 3.3%, me një efekt financiar prej 3.3 miliardë lekësh. Nga ky indeksim do të përfitojnë 673,813 pensionistë në mbarë vendin.

Gjithashtu nisi dhe dhënia e shpërblimit prej 3,000 lekë, për një periudhë 3- mujore, për disa kategori të veçanta, me qëllim zbutjen e efekteve të ndryshimeve të çmimeve të mallrave të konsumit, të ndikuara nga kriza e shkaktuar nga lufta në Ukrainë.

Nga kjo masë do të përfitojnë 576,381 familje dhe individë, përfitues të programit të ndihmës ekonomike dhe pagesës së aftësisë së kufizuar, dhe pensionistë invaliditeti, familjar dhe pleqërie, nga skema e sigurimeve shoqërore. Efekti financiar llogaritet në rreth 5. 2 miliardë lekë. Kjo masë do të përfitohet vetëm një herë për periudhën prill-maj-qershor dhe nuk do të jetë e mundur mbartja e tij në periudhat pasardhëse.

Kategoritë përfituese të përcaktuara në Paketën e Rezistencës Sociale janë:

a) Familjet dhe individët përfitues të ndihmës ekonomike, të përcaktuar në nenin 7, të Ligjit nr. 57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”;

b) Individët përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar, të përcaktuar në shkronjat “b” dhe “c”, të nenit 8, të Ligjit nr.57/2019, “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”;

c) Individët përfitues të statusit, sipas Ligjit nr.8626, datë 22.6.2000, “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”, të ndryshuar;

ç) Individët përfitues të statusit, sipas Ligjit nr.8098, datë 28.3.1996, “Për statusin e të verbrit”, të ndryshuar;

d) Personat, që përfitojnë pension invaliditeti, sipas Ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

dh) Personat, që përfitojnë pension familjar, sipas Ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar;

e) Personat, që përfitojnë pension pleqërie, sipas Ligjit nr. 7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe masa e pensionit mujor të tyre është më e ulët ose e barabartë me 50% të pagës minimale neto në shkallë vendi;

ë) Kryefamiljarët, që përfitojnë pension pleqërie, sipas Ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe përfitojnë kompensim për efekt të rritjes së çmimit të energjisë elektrike, sipas Vendimeve të Këshillit të Ministrave nr.565, datë 9.8.2006, “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike”, nr.238, datë 7.4.2010, “Për një ndryshim në Vendimin nr.565, të Këshillit të Ministrave, “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë elektrike””, nr. 8, datë 14.1.2015, “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 Kwh në muaj”.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore është i angazhuar për  informimin e qytetarëve dhe për realizimin e plotë dhe me sukses të këtij procesi, i cili ka për qëllim t’iu vijë në ndihmë kategorive më në nevojë të shoqërisë dhe për të cilin janë të disponueshme të gjitha fondet e nevojshme.

Njoftim

Duke filluar nga data 1 maj 2022, sportelet e pritjes pranë Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore, Degëve të Sigurimeve Shoqërore dhe Agjencive Lokale të Sigurimeve Shoqërore do të funksionojnë vetëm online.

Qytetarët janë të lutur që të gjitha aplikimet t’i bëjnë nëpërmjet platformës “e-Albania”, dhe në rastet kur aplikimet kanë dokumenta shoqëruese, ato do të dërgohen nëpërmjet Postës shqiptare sha pranë DRSSH –ve, në të cilat është bërë aplikimi.

Në ditët në vazhdim, ISSH, do të shpjegojë hap pas hapi mënyrën e aplikimit për të gjitha shërbimet që ky institucion ofron nëpërmjet platformës “e-Albania”.

Vërtetime me vulë elektronike, të cilat merren në momentin e aplikimit:

 1. Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi;
 2. Vërtetim i pagesës së kontributeve vullnetare;
 3. Vërtetim pensioni;
 4. Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore (pas datës 01.01.2012).

 Skeda informuese, sipas aplikimit të qytetarit:

 1. Kontributet për sigurimet shoqërore të të vetëpunësuarve në bujqësi dhe vullnetare;
 2. Masat e patërhequra të pensionit familjar;
 3. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar, të personave me funksione kushtetuese;
 4. Masat e patërhequra të pensionit shtetëror suplementar, të personave me titull shkencor;
 5. Masat e patërhequra të pensionit të invaliditetit (KMCAP);
 6. Masat e patërhequra të pensionit të KMCAP-it;
 7. Masat e patërhequra të pensionit të pleqërisë;
 8. Masat e patërhequra të pensionit të vdekjes;
 9. Masat e patërhequra të shpërblimit financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”;
 10. Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension;
 11. Masat e patërhequra të trajtimit të veçantë financiar të pilotëve fluturues në pension;
 12. Pension shtetëror suplementar i personave me funksione kushtetuese;
 13. Pensionet e patërhequra;
 14. Pensioni familjar;
 15. Pensioni i invaliditetit (KMCAP);
 16. Pensioni i pleqërisë;
 17. Pensioni i pleqërisë (kartela e pleqërisë);
 18. Pensioni im;
 19. Pensioni shtetëror suplementar i personave me titull shkencor;
 20. Publikimi i të dhënave të pensionit të vdekjes;
 21. Rikomisionim në KMCAP;
 22. Shpërblim financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”;
 23. Trajtim i veçantë financiar i efektivëve lundrues në pension;
 24. Trajtim i veçantë financiar i pilotëve fluturues në pension.

Aplikime:

 1. Kërkesë paraprake për përfitim pensioni pleqërie;
 2. Aplikim për pension pleqërie, suplementar pilot, suplementar lundrues i nëndetëseve apo suplementar për akademik.
 3. Aplikim për pension familjar;
 4. Kërkesë për rishqyrtim përfitimi (pensioni);
 5. Kërkesë për transferim dosjeje përfitimi (pensioni);
 6. Deklaratë për konfirmimin e kreditimit të llogarisë dhe rregullshmërinë e pagesave në bankat e nivelit të dytë;
 7. Aplikim për mbyllje pensioni;
 8. Kërkesë për pension shtetëror suplementar i personave me titull shkencor;
 9. Kërkesë për pension shtetëror suplementar për personat me funksione kushtetuese;
 10. Kërkesë për pension të parakohshëm ushtarak sipas Ligjit 10142;
 11. Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për efektivët lundrues në pension;
 12. Kërkesë për trajtim të veçantë financiar për pilotët fluturues në pension;
 13. Aplikim për shpërblim financiar nga statusi “Dëshmor i Atdheut”;
 14. Kërkesë për shpërblim lindje për personat e punësuar;
 15. Kërkesë për shpërblim lindje për personat e vetëpunësuar;
 16. Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga aksidenti në punë dhe sëmundje profesionale;
 17. Të ardhura për paaftësi të përkohëshme nga sëmundje të përgjithshme;
 18. Të ardhurat për kompensim për sëmundje kur ndryshon vendi i punës;
 19. Të ardhura për paaftësi të përhershme në masë të vogël nga aksidente në punë dhe sëmundje profesionale;
 20. Aplikim për pension invaliditeti (KMCAP);
 21. Aplikim për rivlerësimin e masës së pensionit të invaliditetit (KMCAP);
 22. Ankimi në Komisionin Epror të Caktimit të Aftësisë për Punë;
 23. Ankimi në Komisionin Rajonal të Ankimimit;
 24. Ankimi në Komisionin Qendror të Ankimimit;
 25. Vërtetim i pagesës së kontributeve të të vetëpunësuarve në bujqësi ose sigurim vullnetar (1993-2013), me firmë elektronike;
 26. Vërtetim për periudha pune në ish – kooperativat bujqësore (KB), me firmë elektronike;
 27. Vërtetim për pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore nga 01.01.1994 deri 31.12.2011, me firmë elektronike;
 28. Vërtetim për periudha pune në ndërmarrje shtetërore (para datës 01.01.1994), me firmë elektronike.

Drejtori i Përgjithshëm i Institutit të Sigurimeve Shoqërore z. Astrit Hado zhvilloi një takim me drejtorët e Drejtorive Rajonale të Sigurimeve Shoqërore për masat që po ndërmerren për ofrimin e shërbimeve tërësisht në rrugë elektronike, duke filluar nga data 1 Maj 2022.

Z. Hado kërkoi angazhimin e plotë të të gjitha strukturave, për të bërë të mundur zbatimin me sukses të kësaj reforme, që ka në fokus qytetarin dhe marrjen e shërbimeve në çdo kohë, nga kudo ku ndodhen dhe pa kosto.

ISSH është e angazhuar për informimin dhe ndërgjegjësimin e qytetarëve për tejkalimin e çdo problematike me të cilin ata mund të hasin.

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ofron 56 shërbime përmes platformës e-Albania.