Bazuar në Urdhërin nr.  prot. 7091 dhe  Urdhërin nr. Prot.7091/1,  datë 17.11.2020 të Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Sigurimeve Shoqërore “Për hapjen e procedurës së konkurimit të hapur për rekrutimin e personelit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, shpallen vendet e lira të punës për pozicionet:

 1. Specialist në Sektorin e Përfitimeve Afatgjata, në Drejtorinë e Përfitimeve në ISSH.

1 vend pune

 • Kandidati konkurues duhet të ketë të paktën dy vjet punë në nivel specialisti në administratë publike/shërbim civil ose dhe minimumi dy vjet punë në sektorin privat, në profesion;
 • Diplomë në nivel Master Profesional në shkenca Ekonomike/Juridike.
 1. Specialist për standartet dhe kontrollin e administrimit të dokumentave në Degën e Arkivës, në Drejtorinë e Administrimit të Përgjithshëm në ISSH,

1 vend pune

 • Kandidati konkurues duhet të ketë të paktën dy vjet punë në nivel specialisti në administratë publike/shërbim civil ose dhe minimumi dy vjet punë në sektorin privat, në profesion;
 • Diplomë në nivel Master Profesional në shkenca Ekonomike/Juridike.

Kërkesat e përgjithshme specifike

Kandidati që konkuron duhet të plotësojë  kërkesat si më poshtë:

 • Të jetë shtetas shqiptar;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të jetë në kushte shëndetësore që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një krimi apo për kryerjen e një kundravajtjeje penale me dashje;
 • Ndaj tij të mos jetë marrë masë disiplinore e largimit nga sistemi i sigurimeve shoqërore, shërbimi civil ose administrata publike, që nuk është shënuar, sipas dispozitave ligjore në fuqi;
 • Të plotësojë kërkesat specifike për pozicionin e punës;
 • Të ketë njohuri në fushën e sigurimeve shoqërore (statusi i ISSH-së, Ligji “Për sigurimet shoqërore në RSH”, të ndryshuar, Rregullore të arkivave, përfitimeve, kontributeve, financë, personel dhe për sistemin e informacionit të ISSH-së);
 • Të ketë njohuri të Kodit të Punës të Republikës së Shqipërisë, Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale dhe konfliktit të interesit;
 • Të ketë njohuri në përdorimin e programeve kompjuterike bazë;
 • Të ketë njohuri për të paktën një gjuhë të huaj (preferohet gjuha angleze);
 • Përvoja në punë në profesion dhe kualifikimet profesionale përbëjnë avantazh;
 • Të ketë aftësi shumë të mira komunikimi dhe bashkëpunimi;

Dorëzimi i dokumentave:

Kandidati duhet të dorëzojë  në zyrën e protokollit:

 • Një kërkesë për konkurim për pozicionin e punës për të cilin është i interesuar;
 • Një kopje të jetëshkrimit (CV);
 • Fotokopje e diplomës dhe listës së notave (e noterizuar);
 • Vërtetim të gjendjes gjyqësore;
 • Raport të aftësisë për punë;
 • Fotokopje të librezës së punës;
 • Certifikata ose dëshmi të kualifikimeve, trajnimeve të ndryshme;
 • Fotokopje të kartës së identitetit.

Personat e interesuar për të qenë pjesëmarrës në konkurim duhet të dorëzojnë dokumentacionin e kërkuar brenda datës 02.12.2020 pranë zyrës së prokoll/sekretarisë, në Drejtorinë e Administrimit të Përgjithshëm, ISSH.

Nuk pranohen në konkurim kandidatët që nuk plotësojnë kriteret e përcaktuara më lart.

Procedura e përzgjedhjes do të bëhet në bazë  të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, VKA nr. 5, datë 14.08.2020 “Për shtesa e ndryshime në Rregulloren nr. 3/2, datë 26.02.2008 “Për Personelin e Institutit të Sigurimeve Shoqërore”, sipas vlerësimit, që është 100 pikë në total, ku:

 1. Për vlerësimin e jetëshkrimit (CV) të kandidatit 20 pikë;
 2. Për intervistën me gojë                                             40 pikë;
 3. Për vlerësimin me shkrim                                        40 pikë.

Kandidati konkurues kualifikohet nëse në total ka fituar mbi 70 pikë nga 100 pikë të mundshme, gjatë fazës së vlerësimit.

Testimi me shkrim do të zhvillohet në ambjentet e ISSH-së në datën 10.12.2020, ora 10.

Intervista me gojë do të zhvillohet në ambjentet e ISSH-së në datën 14.12.2020, ora 10.