Pensioni social

Baza ligjore:

 • Neni 5/1, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë“,  i ndryshuar.

Pensioni social është një përfitim që i jepet çdo shtetasi shqiptar, i cili ka mbushur moshën 70 vjeç, është me qendrim të përhershëm në Shqipëri të paktën për pesë vitet e fundit, nuk plotëson kushtet për asnjë lloj pensioni nga skema e detyrueshme e sigurimeve shoqërore dhe nuk ka të ardhura, ose të ardhurat që përfiton nga çdo burim tjetër, janë më të ulëta se të ardhurat që jep pensioni social.

Masa e pensionit social është e barabartë me të ardhurat minimale që sigurohen nga pensioni i pjesshëm i pleqërisë me 15 vite të siguruara me pagë minimale, i llogaritur në datën 31.12.2014.

Masa e pensionit social për personat që kanë të ardhura nga burime të tjera do të jetë sa diferenca e pensionit social me të ardhurat e tjera që ka përfituesi.

Kriteret, procedurat dhe dokumentacioni për pensionin social përcaktohen me Vendim të Këshillit të Ministrave.

Nr. Viti Masa e pensionit në lekë
1 2015 6 750 lekë
2 2016 6 858 lekë
3 2017 7 064 lekë
4 2018 7 262 lekë
5 2019 7 465 lekë
6 2020 7 637 lekë
7 2021 7 843 lekë
8 2022 8 102 lekë
9 2023 8 588 lekë

Shpërblimi i lindjes

Baza ligjore:

 • Neni 29, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë“,  i ndryshuar.

Dokumentacioni:

 • Çertifikata e lindjes së fëmijës;
 • Libreza e periudhës kontributive;
 • Vërtetimi i vjetërsisë në punë dhe derdhjet kontributive.

Kushtet e përfitimit:

 • Shpërblimi për lindje fëmije i paguhet një personi të siguruar, i cili është nëna ose babai i fëmijës që lind, me kusht që njëri prej tyre të ketë kontribuar për një vit para lindjes së fëmijës;
 • Shpërblimi bëhet i pagueshëm vetëm një herë dhe nëna do të ketë parësi në përfitimin e pagesës, në rast se ajo është e siguruar.

Masa e përfitimit:

 • Shpërblimi për çdo fëmijë të lindur do të jetë një shumë e barabartë me 50 % të pagës minimale mujore, të miratuar me VKM, në momentin e lindjes të së drejtës.

Pagesat për vdekje (Shpërblim vdekjeje)

Baza ligjore:

 • Neni 42, i Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për Sigurimet Shoqërore në Republikën e Shqipërisë“, të ndryshuar.

Kushtet e përfitimit:

 • Pagesa për vdekje i jepet:
 • Një personi të siguruar ose një pensionisti në rast vdekjeje të një anëtari të familjes, që ai ka në ngarkim;
 • Personit që u kujdes për personin e siguruar të vdekur, dhe që pagoi shpenzimet e varrimit.

Dokumentacioni:

 • Çertifikata e vdekjes;
 • Akti i varrimit;
 • Libreza e pensionit.

Masa e përfitimit:

 • Pagesa për rast vdekjeje është e barabartë me 50 për qind të pagës minimale në shkallë vendi.