Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare sha, nënshkruan sot marrëveshjen, ku Posta Shqiptare merr përsipër të kryejë pagesën e shpërblimit të festave të fundvitit pensionistëve, në qendrat e saj paguese, duke organizuar punën sipas një grafiku të veçantë, të miratuar për këtë qëllim, me orar veprimi nga ora 07.30 deri në orën 20.00, çdo ditë, duke filluar nga data 21.12.2016.

Pagesat e shpërblimit evidentohen me listëpagesë të veçantë. Listëpagesat do jenë ato që përdoren për pagesat e pensioneve. Në rastet e pagesave për persona të autorizuar, dokumentet e identifikimit do të shërbejnë edhe për pagesën e pensionit.

 GRAFIKU I PAGESAVE

Pagesa e shpërblimit do të kryhet në qendrat paguese të pensioneve në të gjithë vendin, duke filluar nga data 21 – 30.12.2016, si më poshtë:

DATA E PAGESËS

SË SHPËRBLIMIT

PENSIONISTËT

E DATËS/DATAVE

21.12.2016

21.12.2016         dhe      1, 2 dhjetor 2016

22.12.2016

22.12.2016         dhe      5, 6 dhjetor 2016

23.12.2016

23.12.2016         dhe      7, 8 dhjetor2016

24.12.2016

24.12.2016         dhe     9, 12 dhjetor 2016

26.12.2016

26.12.2016         dhe     13, 14 dhjetor 2016

27.12.2016

27.12.2016         dhe     15, 16 dhejtor 2016

28.12.2016

28.12.2016         dhe     19, 20 dhjetor 2016

29 – 30.12.2016

29.12.2016       dhe ata që kanë mbetur pa tërhequr më parë

Grafiku i shpërndarjes së pagesave është pjesë e marrëveshjes midis ISSH dhe POSTËS SHQIPTARE sha.

Të gjithë ata që nuk do të mund ta tërheqin këtë shpërblim deri më 30 dhjetor do të mund ta marrin atë bashkë me tërheqjen e pensionit në Janar e në vazhdim.