LIGJI NR. 7703, DATË 11.05.1993 “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË RSH”, TË NDRYSHUAR, ME LIGJIN NR. 104/2014, DATË 31.07.2014.

Shkarko në PDF

VKM nr. 409, datë 01_06_2016_”PËR NGUSHTIMIN E DIFERENCAVE NË MASËN E PENSIONEVE”

****************************************************************************************************************************************************************