LIGJI NR. 7703, DATË 11.05.1993 “PËR SIGURIMET SHOQËRORE NË RSH”, TË NDRYSHUAR, ME LIGJIN NR. 104/2014, DATË 31.07.2014.

Shkarko në PDF

VKM nr. 409, datë 01_06_2016_”PËR NGUSHTIMIN E DIFERENCAVE NË MASËN E PENSIONEVE”

****************************************************************************************************************************************************************

USHTARAKËT

VKM NR. 793, DATË 24. 09. 2010 “PËR ZBATIMIN E LIGJIT NR. 10 142, DATË 15.05.2009 “PËR SIGURIMIN SHOQËROR SUPLEMENTAR TË USHTARAKËVE TË FORCAVE TË ARMATOSURA, TË PUNONJËSVE TË POLICISË SË SHTETIT, TË GARDËS SË REPUBLIKËS, TË SHËRBIMIT INFORMATIV TË SHTETIT, TË POLICISË SË BURGJEVE, TË POLICISË SË MBROJTJES NGA ZJARRI DHE TË SHPËTIMIT E TË PUNONJËSVE TË SHËRBIMIT TË KONTROLLIT TË BRENDSHËM NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”

****************************************************************************************************************************************************************

MINATORËT

LIGJI NR. 150/2014 “PËR PENSIONET E PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NË NËNTOKË”

LIGJI NR. 8685, DATË 09.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE  QË KANË PUNUAR NË MINIERA NËNTOKË” 

LIGJI NR. 9356, DATË 17.03.2005 “PËR DISA SHTESA E NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8685, DATË 09.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE, QË KANË PUNUAR NË MINIERË, NËNTOKË”

LIGJI NR. 9706, DATË 05. 04. 2007 “PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR. 8685, DATË 09.11.2000 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE QË KANË PUNUAR NË MINIERA NËNTOKË”, TË NDRYSHUAR

VKM NR. 73, DATË_Minatoret_15_02_2001

****************************************************************************************************************************************************************

Permbajtja

Kapitulli 1

Kapitulli 1.1

Rregullore Nr. 1

Rregullore Nr. 2

Kapitulli 2

Kapitulli 3