LIGJ

Nr.10 142, datë 15.5.2009
Për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të forcave të armatosura, të punonjësve të policisë së shtetit, të gardës së republikës, të shërbimit informativ të shtetit, të policisë së burgjeve, të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit e të punonjësve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në republikën e shqipërisë.

Shkarkoni te plotë

VKM
Nr.793, datë 24.9.2010

Për zbatimin e ligjit nr.10 142, datë 15.5.2009 “për sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të forcave të armatosura, të punonjësve të policisë së shtetit, të gardës së republikës, të shërbimit informativ të shtetit, të policisë së burgjeve, të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit e të punonjësve të shërbimit të kontrollit të brendshëm në republikën e shqipërisë”

Shkarkoni te plotë

VENDIM

i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë,nr. 2, datë18.02.2013
(V-2/13)

Shkarkoni te plotë