PYETJE:

Përshëndetje, ju lutem desha të di arësyet e bllokimit të pensionit dhe nxjerrjes debitor në shumën ___________.

PËRGJIGJE:

Në përgjigje të pyetjes tuaj sqaroj se sipas ligjit nr.150/2014 “Për pensionet e punonjësve që kanë punuar në miniera, në nëntokë”, DRSSH Elbasan, me vendim caktim pensioni nr._____, datë 09.10.2015 ju ka caktuar pension pleqërie si minator, me datë fillimi 16.12.2014 dhe periudhë sigurimi 37 vjet e 9 muaj, në masën ___________ lekë.

Në nenin 5, të ligjit nr.150/2014, përcaktohet se personi, i cili ka përfituar pension sipas këtij ligji, nuk ka të drejtë përfitimi të kësteve për periudhën/periudhat, gjatë të cilave ushtron veprimtari ekonomike si i punësuar, i vetëpunësuar apo punëdhënës, me përjashtim kur vetëpunësohet në bujqësi.

Duke qenë në pension pleqërie si minator, njëkohësisht ju keni ushtruar aktivitet si person fizik, i regjistruar më datë 29.04.2014 deri më 24.11.2015 në Drejtorinë Rajonale Tatimore Elbasan. Gjithashtu, ju keni rezultuar edhe i punësuar në shoqërinë “_________” shpk.  Për këtë arsye, DRSSH Elbasan ju ka pezulluar përfitimin dhe ky pezullim do të qendrojë për sa kohë ju do të jeni i punësuar. Gjithashtu, për këtë arësye, për periudhën e punësimit,  ju rezultoni debitor në masën ____________ lekë.

Ju faleminderit

***

*Email-i juaj nuk do të bëhet publik.

Pyetje dhe Përgjigje