1. Urdher_Komisioneri
  2. Programi i Transparencës për Institutin e Sigurimeve Shoqërore
  3. Koordinatori për të drejtën e informimit
  4. Lidhja_2_Regjistri
  5. Lidhja_3_Kerkesa
  6. Lidhja_3_Pergjigja
  7. Lidhja_4a_refuzim
  8. Lidhja_4b_shtyrje_afati
  9. Lidhja_4c_Rishikim
  10. Lidhja_4c_pergjigje_per_mosrishikimin_e_dok._te_klasifikuar

Koordinatori për të drejtën e informimit – Xhoana Koxhaj

Orari i punës në ISSH: E hënë – E enjte   08. 00 – 16.30; E premte – 08.00 – 14.00

Adresa: Rruga e Durrësit, Nr.83, Tiranë

Centrali: 00355 4 2 235 622, 00355 4 2 227 198

 

 Kategoritë e informacionit publik  pa kërkesë  Baza ligjore   Dokumenti/Përmbajtja      Afati kohor për publikim  Mënyra e publikimit    Struktura përgjegjëse