Bazuar në nenin 7, të Ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”, Instituti I Sigurimeve Shoqërore, duhet të publikojë Programin e Transparencës të miratuar nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale. ISSH duhet të publikojë informacion sipas veprimtarisë së tij funksionale si dhe të rishikojë e përditësojë Programin e transparencës në çdo rast të ndryshimit të aktivitetit institucional, kuadrit ligjor rregullator apo çdo elementi tjetër që ka lidhje me transparencën proaktive.
Në Programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik. Informacioni publik pa kërkesë duhet të jetë: i plotë, i saktë, i përditësuar, i thjeshtë në konsultim, i kuptueshëm, lehtësisht i aksesueshëm dhe i pajtueshëm me dokumentet origjinale në posedim të ISSH-së. Gjithashtu, përpara publikimit të informacionit ISSH duhet të vlerësojë nëse ka ndonjë kufizim ligjor për publikim.
Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit, si dhe me efekt të drejtpërdrejtë për ta, bëhen publike me anë të afishimit apo postimit në faqen zyrtare të internetit, brenda 48 orëve prej miratimit të aktit nga ISSH. Në programin e transparencës janë të specifikuara kategoritë e informacionit të detyrueshëm për t’u bërë publik, mënyra e publikimit, si dhe parashikimet ligjore prej të cilave lind detyrimi për publikim. Në publikimin e informacionit, ISSH duhet të mbajë parasysh interesin e publikut, si dhe të mundësojë aksesimin lehtësisht në informacionin publik.

Struktura organizative/Organigrama

Struktura e pagave

Funksionet dhe detyrat e A.P

CV-të dhe pagat e nënpunësve që janë subjekt deklarimi sipas ligjit, përfshirë dhe anëtarët e kabinetit të titullarit të AP, përshkrim të procedurës së zgjedhjes, kompetencat dhe detyrat e tyre

Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime

Procedurat dhe mekanizmat për të bërë kërkesë dhe ankesë që lidhen me veprimet ose mosveprimet e AP ( Përfshirë adresën postare/elektronike për depozitimin e kërkesave dhe ankesave - Afatet dhe mënyrën e kthimit të përgjigjeve)

Legjislacion ndërkombëtar

Legjislacion kombëtar

Akte nënligjore

Rregullore

Kodi i sjelljes

Aktet që përmbajnë rregulla, norma apo kufizime të të drejtave dhe lirive themelore të individit

Strategji

Raport vjetor

Manuale/dokument politikash, që ka lidhje me funksionet e AP dhe që prek publikun

Koordinatori/Emri mbiemri

E-mail

Nr. i gjelbër

Tel

Adresa

Orari

Format kërkese / Shpjeguese (Hapat që duhet të ndiqen për të bërë një kërkesë për informim)

Format ankese / Shpjeguese (Procedura e ankimit tek Komisioneri)

Rezolutë e Kuvendit të Shqipërisë (nëse ka të tillë)

Planet strategjike të punës

Raporte monitorimi/auditimi (p.sh:KLSH)

Dokumente të tjera që përmbajnë tregues të performancës së AP

Buxheti, plani i shpenzimeve për vitin financiar në vijim dhe vitet e kaluara

Raport vjetor për zbatimin e buxhetit dhe anekset

Donacione, sponsorizime

Dokumente që tregojnë gjendjen e shlyerjes së detyrimeve nga subjektet e licencuara

Lista e kontratave të lidhura (përfshirë shumën e kontraktuar, palët kontraktuese dhe përshkrimin e shërbimeve)>

Regjistri i parashikimeve të prokurimit publik

Regjistri i realizimeve të prokurimit publik

Informacion mbi zbatimin dhe monitorimin e kontratave, si dhe udhëzues e politika të ndryshme

Lista e Shërbimeve* që ofron AP, përfshirë

tarifat përkatëse (nëse ka)

formular aplikimi

afati kohor

procedurë ankimimi

standardet për cilësinë e shërbimit

Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)

Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Njoftimi dhe konsultimi publik (Linku)

Komente/Rekomandime/Opinione të palëve të interesuara/grupe interesi

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

Raportet vjetore për transparencën në procesin e vendimmarrjes

Procedura/mekanizma për të dhënë mendime lidhur me hartimin e politikave publike apo ushtrimin e funksioneve të AP

Emër mbiemër të koordinatorit për konsultimin publik, adresë postare/elektronike

Regjistri i Kërkesave dhe përgjigjeve i përditësuar (sipas Modelit të Regjistrit të miratuar nga Komisioneri)

Ndihma shoqërore/subvencioneve të dhëna nga AP

Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore/subvencioneve

Procedura për të përfituar ndihmën shoqërore/subvencionet dhe dokumentacioni përkatës për aplikim

Procedura e ankimimit

Kërkesat dhe përgjigjet (të linkuara për AP që nuk kanë instaluar portalin Pyet Shtetin/Portali Pyet Shtetin i përditësuar me kërkesat dhe përgjigjet

Njoftime të ndryshme

Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil

Raporte

Publikime

Statistika

Projekte

Bashkëpunime etj.