LIGJ NR. 8607, DATË 27.04.2000 “STATUSI I DËSHMORIT TË ATDHEUT”, (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9243, DATË 17.6.2004), (NDRYSHUAR ME LIGJIN NR. 9650, DATË 11.02.2006).

Shkarko të plotë

LIGJ NR. 9650, DATË 27.11.2006 “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 8607, DATË 27.04.2000  “STATUSI I DËSHMORIT TË ATDHEUT”, TË NDRYSHUAR

Shkarko të plotë