LIGJ NR. 9179, DATË 29.01.2004 “PËR NJË TRAJTIM TË VEÇANTË TË PUNONJËSVE, QË KANË PUNUAR NË DISA NDËRMARRJE TË INDUSTRISË USHTARAKE”.

Shkarko të plotë

VKM NR .161, DATË 18.03.2004 “PËR MËNYRËN E LLOGARITJES, TË CAKTIMIT DHE PAGESËS SË PËRFITIMEVE PËR PUNONJËSIT QË KANË PUNUAR NË DISA NDËRMARRJE TË INDUSTRISË USHTARAKE”.

Shkarko të plotë