LIGJ Nr. 8/2017 “PËR STATUSIN E PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS DHE TË GAZIT

Shkarko të plotë

VENDIM Nr. 425, datë 10.05.2017 PËR RREGULLAT E ORGANIZIMIT, FUNKSIONIMIT TË KOMISIONIT PËR DHËNIEN E DËSHMISË SË STATUSIT TË PUNONJËSVE TË INDUSTRISË SË NAFTËS DHE TË GAZIT, KRITERET DHE PROCEDURAT PËR LËSHIMIN E VËRTETIMIT TË POSAÇËM ZYRTAR

Shkarko të plotë