Mbështetur në VKM nr. 745, datë 13.12.2017 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2017”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare sha, firmosën sot marrëveshjen ku Posta Shqiptare merr përsipër të kryejë pagesën e shpërblimit të festave të fundvitit pensionistëve, në qendrat e saj paguese. Për të mos krijuar probleme në shpërndarjen e pensioneve, si dhe përfundimin e dhënies së këtij shpërblimi, është hartuar një grafik, i cili do të mundësojë shpërndarjen pa probleme të fondit prej 1,96 miliardë lekësh deri në fund të dhjetorit. Sipas grafikut, të gjithë përfituesit e këtij shpërblimi, do ta marrin atë duke filluar nga dita e nesërme, 15 dhjetor deri më datë 30 dhjetor 2017.

Pensionistët që e marrin pensionin pranë bankave të nivelit të dytë, shpërblimi i fundvitit do t’iu kalohet në llogarinë bankare të çelur për kreditimin e pensionit mujor. Kalimi i shpërblimit në llogarinë bankare do të bëhet në datën 20.12.2017.

GRAFIKU I PAGESAVE

Pagesa e Shpërblimit do të kryhet në qendrat paguese të pensioneve në të gjithë vendin duke filluar nga data 15 deri me datë 30.12.2017, si më poshtë:

 • Në datën 15 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 1 dhjetor 2017;
 • Në datën 18 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 4 dhjetor;
 • Në datën 19 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 5 dhjetor;
 • Në datën 20 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 6 dhjetor;
 • Në datën 21 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 7 dhjetor;
 • Në datën 22 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 8 dhjetor;
 • Në datën 25 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 11 dhjetor;
 • Në datën 26 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 12 dhjetor;
 • Në datën 27 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 13 dhjetor;
 • Në datën 28 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe ata që e kanë tërhequr pensionin në datën 14 dhjetor;
 • Në datën 29 dhjetor do të tërheqin shpërblimin pensionistët që tërheqin pensionin në këtë datë dhe raste të tjera që nuk janë paguar sipas grafikut në ditët më përpara;
 • Për pensionistët që e tërheqin pensionin në zyrat postare në fshatra, shpërblimi do të paguhet sipas datave të pagesës së pensioneve, duke filluar nga data 20 dhjetor e në vazhdim.

 Nga ky Vendim do të përfitojnë gjithsej 648,916 persona. Përkatësisht, do ta përfitojnë shumën prej 3,000 lekësh 498,242 persona që përfitojnë pensione urbane pleqërie, invaliditeti dhe familjar, 132,530 persona që përfitojnë pensione fshati, pleqërie, invaliditeti e familjar, 11,876 persona që përfitojnë pensione të parakohëshme për vjetërsi shërbimi, 4,018 persona që përfitojnë trajtimin e veçantë financiar të ish-punonjësve të nëntokës dhe ish-punonjësve të ndërmarrjeve të industrisë ushtarake, si dhe 2,250 persona që nuk përfitojnë pension, por që trajtohen vetëm me shpërblimin financiar si veteranë të LANÇ, si dhe personat, të cilët marrin vetëm pension të posaçëm për Merita të Veçanta, sipas dispozitave të Ligjit nr. 4171, datë 13.09.1966 “Për sigurimet shoqërore në Republikën Popullore të Shqipërisë”, apo që marrin pension social sipas dispozitave të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar .

Të gjithë ata që nuk do të mund ta tërheqin këtë shpërblim deri më 30 dhjetor do të mund ta marrin atë bashkë me tërheqjen e pensionit në muajin janar të vitit 2018 e në vazhdim.