Në datën 17.03.2016, në ambjentet e Institutit të Sigurimeve Shoqërore u zhvillua mbledhja e Këshillit Administrativ të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, me këtë rend dite:

1. Projekt VKA “Per miratimin e projekt VKM “Për ngushtimin e diferencave në masën e pensioneve”;

2. Projekt VKA “Për miratimin e projekt VKM “Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr. 8, datë 14.01.2015 “Për mbrojtjen e shtresave në nevojë, për efekt të heqjes së fashës së konsumit të energjisë elektrike deri në 300 kw në muaj”;

3. Projekt VKA “Per miratimin e projekt VKM “Për disa çështje të dokumentimit të periudhave të sigurimit dhe vjetërsisë në punë për efekt pensioni, në zbatim të nenit 91, të Ligjit nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar;

4. Projekt VKA “Për miratimin e projekt VKM “Për zbatimin e Ligjit nr. 10139, datë 15.05.2009 “Për pensionet shtetërore suplementare të punonjësve të universiteteve, …”;

5. Projekt Rregullore e Këshillit Administrativ “Për disa shtesa në Rregulloren “Për organizimin dhe funksionimin e Drejtorisë së Arkivit Qendror të Sigurimeve Shoqërore”.