1. Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin nr.9066, datë 15.05.2003– vijon zbatimi i saj nga viti 2005;
  2. Marrëveshja për Mbrojtjen Shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin 35/2014,datë 03.04.2014 – ka filluar zbatimi nga janar 2016;
  3. Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Hungarisë, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar me Ligjin Nr.151/2015, datë 21.12.2015 – ka filluar zbatimi nga korrik 2016;
  4. Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut, ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin Nr. 42/2015, datë 16.04.2015 – hyrë në fuqi në 01.07.2016;
  5. Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë, e ratifikuar nga Parlamenti Shqiptar  me Ligjin Nr.123/2015, datë 12.11.2015 – ka filluar zbatimi nga 01.06.2016;
  6. Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Çeke, ratifikuar me Ligjin 34/2016 datë 24.03.2016 – vijon procesi i implementimit të saj prej datës 01.02.2017;
  7. Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë, e ratifikuar me Ligjin 23/2016 datë 10.03.2016 – hyrë në fuqi nga 01.12.2017;
  8. Marrëveshja dypalëshe në fushën e mbrojtjes shoqërore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë, ratifikuar nga Parlamenti me Ligjin 14/2018, date 29.03.2018 – hyri në fuqi më 01.12.2018.