Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Turqisë – vijon zbatimi i saj nga viti 2005;

Marrëveshja për Mbrojtjen Shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Mbretërisë së Belgjikës – duke filluar nga data 01.2016;

Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Hungarisë – nga 07.2016;

Marrëveshja në fushën e mbrojtjes shoqërore ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Dukatit të Madh të Luksemburgut, – hyrë në fuqi në 01.07.2016;

Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Maqedonisë – vijon procesi i implementimit të saj prej datës 01.06.2016;

Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Çeke – vijon procesi i implementimit të saj prej datës 01.02.2017;

Marrëveshja ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federale të Gjermanisë – vijon procesi i implementimit të saj prej datës 01.12.2017;

Marrëveshja dypalëshe në fushën e mbrojtjes shoqërore, ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Austrisë – hyri në fuqi më 01.12.2018.